Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp07 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Nikada se nemojte predati!

autor: Gerhard Lauck

Tekst koji je pred vama je napisao Gerhard Lauck, a objavljen je u poslednjem broju NS KAMPFRUF (115.broj, mart-april 1995.) koji je izdat neposredno pred njegovo drugo zatvoreni{tvo, iz politi~kih razloga (1995 - 1999)

Tokom perioda od vi{e od dvadeset godina stalnih politi~kih aktivnosti, iskusio sam mnoge uspehe i neuspehe. Lako je slaviti pobede. Te`e je, ali mnogo va`nije, nositi se sa neuspesima.

Ovde su izneseni neki saveti koji su mi pomogli u onim lo{im vremenima. @elim da ih podelim sa tobom, moj dragi dru`e, u nadi da }e i tebi pomo}i jednog dana.

Prvo: Ako je nacional-socijalisti~ka ideja mogla da opstane posle vojnog poraza u Drugom Svetskom ratu, destrukciju Tre}eg Reicha i smrt voljenog vo|e Adolfa Hitlera, onda mo`e da pre`ivi i svaki drugi pad, tako|e, pa ~ak ako je to i gubitak va`nog borca, ~ak i vo|e cele grupe boraca. Dok god i JEDAN nacional-socijalista `ivi, BORBA SE NASTAVLJA!

Drugo: Dok god su `ivi makar samo jedan Beli ~ovek i jedna Bela `ena, borba za opstanak Bele Rase se nastavlja. ^ak i ako je Bela Rasa manjina na Planeti, jo{ uvek `ive stotine miliona Belih ljudi.

Tre}e: Velike, neverovatne, svetske istorijske promene su uvek mogu}e. Niko nezna budu}nost. Nema~ka istorija je sama za sebe dokaz toga:

U ponosnoj i mo}noj nema~koj dr`avi iz 1910-e, ko bi zami{ljao poraz u 1919-oj? U haosu dvadesetih, vaskrs u tridesetim? Posle pobeda od 1940. poraz u 1945-oj? Posle toga ekonomsko ~udo u pedesetima i {ezdesetima. U 1985. dolazi do pada Berlinskog Zida i komunisti~ke DDR, pa ~ak i Sovjetske Unije. (Tokom `ivota nisam o~ekivao da }u to videti.)

^etvrto: Istoriju uvek prave manjine: manjine koje se BORE! Adolf Hitler je po~eo sa sedam ljudi... Ameri~ka Revolucija protiv celokupne Britanske Imperije je bila podr`ana od strane samo 10 % ameri~ke populacije - sli~an broj simpatizera na britanskoj strani, a ve}ina nije ni{ta u~inila ve} je samo posmatrala. Mala Prusija sa populacijom od oko 4,5 miliona porazila je neprijatelja koji je brojio dve stotine miliona, tokom Sedmogodi{njeg rata (1756 - 1763)

Peto: Nema nikakve veze koliko neko misli da je uradio za pokret. Slede}i drug, mnogi slede}i drugovi, su uradili mnogo, mnogo vi{e! Niko ne mo`e re}i sebi: "Ja sam uradio vi{e od drugih" (^ak i ako je istina) Umesto toga on mora uvek da se trudi da uradi vi{e. Ne gun|aj samo o tu|im nedostatcima, ve} pogledaj u ogledalo i zapitaj se: " [ta sam ja do sada uradio? [ta }u uraditi sutra?"

Nema~ki patriota Fichte je rekao da svaki pravi patriota treba da se pona{a kao da budu}nost njegove nacije zavisi samo od njegovih sopstvenih akcija.

[esto: ^ak i mala pomo} zna~i. Niko ne zna koja nalepnica ili kopija novine }e regrutovati novog aktivistu, koje delo }e odlu~iti bitku.

Ako ceo `ivotni vek politi~kog aktivizma mo`e da doprinese opstanku Bele Rase onoliko koliko jedno zrnce peska celoj pla`i ili jedna kap vode da doprinese celom okeanu, onda je to jo{ uvek vredno. I to je moralna du`nost!

Sedmo: Pravi nacional-socijalista je borac! On se ne bori samo zato {to je to njegova du`nost, ve} i iz razloga jer ne bi mogao da `ivi sam sa sobom kada bi se predao.

@ivot je borba. Ima}emo dovoljno vremena za odmaranje u grobu. Napoleonov stari stra`ar je rekao: "Stra`ar mo`e da umre, ali ne sme da napusti polo`aj!"

Osmo: Na{i mu~enici su nas zadu`ili.

Ja li~no ose}am svetu du`nost prema svakom pojedina~nom drugu koji se borio, radio, patio, krvario ili umro za nacional-socijalisti~ku ideju. Ja ne mislim to u nekom apstraktnom, filozofskom smislu koji je samo u mislima mogu}, ve} u duhovnom smislu, duboko u srcu.

Na primer, ja razmi{ljam o na{em drugu Gottfried Kussel-u koji je zatvoren u Austriji na jedanaest godina zbog jednostavne ne nasilni~ke politi~ke aktivnosti. Zamisli ako bi me on pitao kad iza|e iz zatvora, {ta sam ja radio za to vreme u pokretu, da ja odgovorim: "Postali smo umorni od politike pre nekog vremena, tako da smo raspustili organizaciju. Danas vodim komforan `ivot poslovnog ~oveka i skupljam markice, kao hobi."

Imao sam ~ast i dobru sudbinu da radim sa mnogim istinski genijalnim nacional-socijalistima - ne samo sa zdravim mladim ljudima, ve} tako|e i sa `enama, omladincima, pa ~ak i onima starijima, ~iji neumorni napori za na{u stvar ih stavljaju rame uz rame sa visoko odlikovanim ratnim herojima!

Kada god sam se ose}ao obeshrabreno, mislio sam o ovim velikim nacional-socijalistima. Onda bih se odmah postideo pred samim sobom, {to sam u sebi gajio takav ose}aj makar i jednu sekundu. Rekao bih samom sebi: "Ne mogu to sebi da dozvolim! Ako oni mogu da izdr`e i da nastave da se bore, onda i ja mogu!"

Deveto: Kada smo suo~eni sa patnjom - treba da je nadvladamo, kada smo suo~eni sa problemima - treba da ih re{imo, kada se suo~imo sa neprijateljima - treba da ih porazimo, kada smo suo~eni sa Jevrejima - treba da ih . . .

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski