Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp05 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

George Lincoln Rockwell: Bela Samodestruktivnost Glavno Oru`je Neprijatelja

Zadnje nedelje, dospeo sam na "Jug" po prvi put tokom vi{e od pet godina govora na univerzitetima.

Govorio sam na "Wake Forest University" u Winston-Salem-u, u severnoj Kaliforniji.

Bilo je to {okantno i odvratno iskustvo!

Od poslednjeg septembra, kada sam govorio na Harvard-u, imao sam ogromne uspehe dr`e}i govore {irom zemlje, svuda SEM na Jugu, da sam po~eo da verujem da se sva ameri~ka omladina sa univerziteta budi, posebno prema problemu s crn~ugama.

Nikada nisam prodro u dubinu Juga, a iz koijh razloga jo{ neznam. Dobio sam nekiliko poziva iz ju`ne Vid`inije i svi su bili otkazani.

U ostalim delovima zemlje, ova godina mi je pru`ila neizmerna zadovoljstva, govore}i od Harvard-a i Brown-a u New England-u, preko Ohio-a, Wisconsin-a, Michigan-a, Iowa-e, North Dakota-e, Minnesota-e, Idaho-a, Montana-e, Oregon-a, Washington-a, California-e i na svim drugim mestima sem na "Dubokom Jugu". Po reakcijama na moje govore, od svih koji su ~uli snimke ili kasete nekih od njih, }e znati da je bilo fantasti~no! Reakcije publike su bile tako dobre da su ~ak i jevrejske novine u Minneapolis-u, naprimer, reportovale da sam dobio gromoglasne aplauze!

I ne samo to, individualne reakcije su bile neverovatne!

Najzapa`enija od svih ovih velikih promena koje su se desile od zadnjeg leta je reakcija dece na univerzitetima prema crn~ugama.

Godinama, ja sam se mu~io zbog irogancije Severnjaka u vezi crn~uga, i iste vrste ignorancije mnogih Ju`njaka prema Jevrejima. Oni imaju mnogo crn~uga na Jugu, tako da oni, Ju`njaci znaju o njima. Ali imaju malo Jevreja, i to su obi~no "bezopasni" Jevreji, koji potpuno ne li~e na divlje mrzioce -Jevreje koji se mno`e na Severu i Zapadu.

U isto vreme "jevreizovani" "jenkiji" na Severu i Zapadu se nikada nezbli`avaju sa OBOJENIMA i ne znaju skoro ni{ta o njima, sve dok pobune ne po~nu.

Uvek kada se setim onih dana, kada god sam bio u zatvoru na Severu, policajci bi mi me|u nama govorili: "Radite dobru stvar sa prokletim Jevrejima, ali za{to ste protiv "obojenih"?" -kako su ih oni zvali.

Dole na Jugu, policajci bi govorili: "Bog vas blagoslovio {to se borite protiv Crn~uga, ali {ta imate protiv Jevreja?"

Ove godine, {irom severnog dela Amerike, i {irom Zapada i jugozapada, nailazio sam na ljude kod kojih se jasno vidi porast pobune ne samo u vezi jevrejskog problema, koji su oni uvek zapa`ali, ve} su zabrinuti i za "obojene", jer naravno "obojeni" su kona~no pokazali Severnjacima kakvi su, na prvi na~in, u mnogim pobunama i beskrajnim hororima crna~kih zlo~ina i terora na ulicama.

Uspeh mojih govora na koled`ima i univerzitetima {irom Amerike je bio zadovoljavaju}i ili spektakularan - fantasti~an! Ako se ~ak i libearalna deca sa ovih univerziteta bude, mo`ete samo da zamislite koliko su mase radnika spremne za borbu!

Ponekad sam dr`ao govore, ~ak i po {est ili sedam puta nedeljno, {irom kontinenta.

Kako sam se bli`io Wake Forest-u u North Carolina-i s nadom koja je rasla u meni, odjednom moja patnja se podigla.

Kada sam stizao tamo, stvari bi uvek izgledale veoma relaksiraju}e. Uobi~ajeno, u ravnicama gde sam trebao da dr`im govor uvek bi bilo malih eksplozija sa pretnjom, protiv pretnjom i glavnim naslovima, i.t.d. Bile su ogromne grupe izvan hale, satima pre po~etka, i sala je uvek zbijena na dobrom mestu koje je bilo pogodno za ljude.

Ali na Wake Forest-u, nije bilo ljudi ispred kada sam do{ao u halu. I kada sam u{ao unutra, iako su rekli da je to bilo najvi{e publike do sada, bilo je nekoliko stotina praznih sedi{ta!

Verovali ili ne, nisam video prazna sedi{ta u poslednjih ~etiri godine otkada dr`im govore.

Zbog svega ovoga izgubio sam balans prili~no tako da sam pazio da pratim svoju uobi~ajenu rutinu insistiranja na samo "pisanim" pitanjima. Ali, ou~io sam da je publika koju su sa~injavala ju`nja~ka deca postajala divlja od odu{evljenja kada sam branio veliku Belu Rasu i istoriju i tradiciju njihovih predaka.

Ono {to sam video bilo je ne{to novo!

U govorima na bilo kom drugom mestu, uvek postoje prizvuci pretnji i nasilja, prekidanja i mogu}nosti za probleme.

Sve je izgledalo tiho kada sam po~eo govor u Wake Forest-u.

Posle minuta po{to sam otvorio usta, vrata su se potpuno otvorila.

Ameri~ke zastave su po~ele da se lepr{aju no{ene od strane ^amuga!

Jevreji su do{li sa crnim {titovima i po~eli da mar{iraju ispred ulaza.

Neki od dece su po~eli da se pona{aju kao kreteni, pozdravljaju}i pobunu.

Zarumenjene Jevrejke su po~ele neshvatljivo da vi~u "English". Dobile su velike pozdrave i aplauze!

I pored svega ovoga, trudio sam se da preduzmem kontrolu nad publikom jer sam bio primoran na to, i govorio sam oko ~etrdeset pet minuta. Ali nisam mogao da nastavim tamo gde sam po~eo sa publikom. Uvek su se trudili da se sukobljavaju svakom obja{njenju, i marao sam da u}utkujem i da koristim trikove da zaustavim pojedine stvari.

Nije bilo aplauza na kraju mog govora, iako su neka deca poku{ala, bila su tresnuta od strane svojih kom{ija.

Napravio sam gre{ku {to sam uzimao pitanja od publike (to je ne{to zbog ~ega sam ljut i sada ali se nadam da }u prevazi}i to).

Ogromi crn~uga je do{ao ispred hale ba{ pred moju govornicu, podigao ruku i pokazao im da }ute i to se i desilo.

Sala je bila mirna po prvi put i iz iskustva sam znao {ta dolazi slede}e.

Da je ta crn~uga uradio bilo {ta drugo umesto {to je rekao "abrakadabra", on bi bio udavljen odu{evljenjem.

Uradio je majstorski posao, planirano ili ne, to ne znam.

Odlu~io sam u mojim govorima da su geto crn~uge u dobroj fizi~koj formi jer su bili primorani da obavljaju te{ke poslove, kao {to su naprimer |ubretari ili ne{to sli~no.

Ovime nisam hteo da ih uvredim. (Ustvari, mnogi od mojih ljudi se ljute kada ovo ka`em) Ali to je deo razloga {to crnci misle da mogu da nas izbatinaju jer ka`u da smo postali mekani.

Veliki crnac je koristio moje tvrdnje da bi o~evidno saop{tio da ja `elim da svi crnci budu samo |ubretari i ni{ta vi{e.

"Mo`da je jedino za {ta smo dobri |uretarenje" -izjavio je, "ali ako je to jedino {to Amerika mo`e da doprinese da postanemo, onda }emo postati, bi}emo |ubretari!"

Zacrvenjena publika, prvo besna, a onda vi{e i vi{e, dok sala nije postala more histeri~nog urlikanja, dok je crnac (za kog sam kasnije saznao da je lokalni fudbalski heroj) predvodio ostatak fudbalskog kluda u "{etnji".

Niko se nije usudio da ustane iz te besne scene, iz straha da nebi bio okarakterisan kao "mrzioc", jer su TV kamere snimale publiku.

Uradio sam {ta sam mogao da ih u}utim i da napravim neki pomak. ^ak sam se li~no trudio da na kraju izvedem da do|e do nekog aplauza.

Ali bio sam gorko razo~aran kada sam video {ta se desilo na mom prvom govoru na Jugu!

Zadobijao sam sulude, liberalne "Jenkije" ju`nja~kim govorima na Severu tokom cele godine. Ovde sam bio potopljen talasom divljeg, histeri~nog obo`avanja crnaca - od Ju`njaka!

Proveo sam vi{e nego 10 ~asova na banketima i seminarima, koktel `urkama, i ostalim uobi~ajenim sporednim stvarima na ovim govorima, i onda, kada sam kona~no oti{ao da spavam, nisam spavao jo{ dva sata dok nisam prona{ao bilo kakvu vrstu zaklju~ka za{to se sve to desilo.

Na banketima, govornik je bio niko drugi ve} Dick Gregory. Sedeo sam za glavnim stolom samo dva sedi{ta od ovog crna~kog sme{nog revolucionara. Oti{ao bih ranije ali sam hteo da ~ujem ovu "ma~ku", kako on svakoga naziva, kako }e uticati na decu iz Severne Carolina-e. Ostavio je prili~no dobar utisak na decu i mnogo sam nau~io.

Na po~etku on je napravio nekoliko {ala da bi zagrejao decu, {to se i desilo.

Kada se bacio na svoje "da}ete nam zemlju, Baby" na~elo, porast crna~ke slave je rastao me|u nama kao rezultat jevrejskog novca, jevrejskog vo|stva i jevrejskih novinara za ove mizerne Afrikance.

Te{ko mi je bilo da poverujem u ono {to sam video tamo. Gledao sam bistra lica mladih Belih de~aka i devoj~ica koji su napeto gledali majmunsko lice Gregory-a. Bili su hipnotisani.

On je ustvari oti{ao toliko daleko da se hvalio kako jedini na~in da se doka`e da oni nisu puni rasizma i mr`nje treba da bude na taj na~in da damo na{e Bele `ene crncima, da bi smo na taj na~in pokazali da razumemo da nema razlike izme|u nas, sem boje ko`e.

Oti{ao je jo{ dalje uzimaju}i ~injenicu o materinstvu, i oti{ao je do fizi~kog opisa procesa ra|anja, isti~u}i kako ne mo`ete zaustaviti ra|anje bebe skupljanjem nogu `ene, i.t.d., reklamiraju}i gadnost, samo da bi dokazao da }e to da Bele `ene ra|aju crnce postati neizbe`no, obja{njavaju}i da bi se to desilo ~ak i kada bi ukrstili noge `eni i spre~avali ro|enje onoga {to je on nazvao "prirodno isticanje jednakosti".

Imao je dostojanstveno stajanje, ba{ kao i crni ko{arka{ koji je bio u publici.

Jo{ jednom, gledao sam fanati~ne {iroke aplauze dok je on govorio, a onda su okrivljeni pogedi na licima sve vi{e i vi{e dece koja su crvenila, dok svi (sem mene)koji su stajali nisu po~eli da po~astvuju ~oveka koji je ba{ oglasijo da kre}e da ih uni{ti, `ene i decu i celu RASU!

^uo sam da se ovakve stvari doga|aju, ba{ pro{log meseca kada sam govorio na jednom univerzitetu u Wisconsin-u, Stokely Carmichael je dr`ao govor na drugom univerzitetu koji se nalazio samo nekoliko milja odatle. Iza{ao je i uzvikivao "Black Power!" i otvoreno oglasio svoju nameru predvo|enja "gori, baby, gori" napada na bele ljude, uzvikuju}i "Hajde Belci!", i imaju}i isti dostojanstveni stav, kakav sam video dva puta u istom danu, i na Jugu! ZA[TO?

U celokupnoj istoriji, ni jedan Narod nije spu{ten toliko nisko da je davao pozdrave i odobavanje svojim d`elatima. Neki ljudi su postali previ{e zacrvenjeni da bi se pobunili, ali niko nikada pre nije spu{ten toliko nisko, koliko su se spustili ovi pripadnici na{eg Naroda koji stoje i pozdravljaju kada im govori arogantna crn~uga da crnci potpuno nameravaju da nas uni{te kao Rasu!

Crnci uzvikuju, "do|ite Belci!" i belci pozdravljaju i aplaudiraju! Sigurno vi, tako|e, poku{avate da objasnite to sebi samima.

Dok sam le`ao tamo u krevetu Sheraton Motela u Winston-Salem-u, mislim da sam na{ao odgovor: KRIVICA! -Samodestruktivnost!

Jug je uni{ten, na pola puta do smrti, pre vi{e od sto godina, danas, i to ima svoje psiholo{ko oru|e.

Dolazak druge obnove, koji se bli`i, dolazi precizno kao diktator, posle ispunjene godine neprekidne torture, u Kineskom kampu za ispiranje mozga.

Sargant, u svom o~aravaju}em, "Battle for the mind", opisuje kako `rtva duge torture, postaje fanati~ni po{tovalac te iste torture! Kao i{ibani pas, ona (`rtva) gmi`e da dohvati ruku brutalnog gospodara koji ma{e batinom prema njoj.

Pre nego {to sam se vratio zbog ve~eri, proveo sam nekoliko sati u sobi s razli~itim grupama koje su samo dolazile i odlazile, jer su znali broj moje sobe. Obi~no, vra}ao sam ih jer mi je trebalo i malo odmora (trebao sam uskoro da putujem, do mesta slede}eg govora), ali u ovom slu~aju sam o~ajni~ki `eleo da nau~im koliko god je mogu}e o ovoj ju`nja~koj deci koja su izgledala luda za crncima, i kako su uop{te postala.

Prvo, nau~io sam da najvi{e pobesnelih nisu bili ju`njaci. Prvi s "dostojanstvenim odobravanjem" su skoro svi bili Jevreji i sli~ni "liberalci" sa Severa!

Kada su dolazili u moju sobu u grupama od po deset ili dvadeset i izvan mase, shvatio sam da su ve}ina ju`nja~ke dece ok.

Skoro svaki ~ovek, i devoj~ica ili de~ak, su mi se izvinjavali zbog onoga {to se desilo tog popodneva u sali.

Pona{aju}i se na takav na~in, oni nisu bili deo scene odobravanja, oni su mi svi objasnili da je taj crnac lokalni fudbalski heroj, da studenti nisu onakvi kako je izgledalo, da oni svi nisu bili ludi za ~amugama, i.t.d.

Pitao sam svakog od njih za{to on ili ona misli da se to desilo i ve}ina njih su rekli ono za {ta mislim da je ta~no.

Koristili su razli~ite izraze, naravno, ali rezultat svih je KRIVICA - samodestruktivnost - zbunjenost, i.t.d.

Oni su ose}ali da su sirote ~amuge bile napadnute kada sam ustao i otvorio listu horora koji su se desili na{oj zemlji i Beloj Rasi kao rezultat "Crne Revolucije"! Ti ~amuganski fudbalski heroji su bili njihovi "prijatelji" - poklonici na{ih politi~ara koji propagiraju rasno me{anje, i oni su se svi ose}ali kao da su i{utirali malenog nejakog psa. Kada smo kasnije pri~ali u sobi, mnogi od njih su priznali da crnci nisu bili `alosni mali psi, ve} pre gomila divljih, pobesnelih vukova i da sam ja govorio jednostavnu istinu. Me|utim, kada je crni ko{arka{ bio tamo, bili su bespomo}ni u obmani ose}anja krivice zbog sau~esni{tva na skupu gde je istina o njihovoj Rasi bila nagla{ena!

Onda, kada su Severnjaci i liberali, jevreji i rasni me{anci pocrveneli u sceni odobravanja, niko od ostatka nije mogao da ostane da sedi, niko iz ljubavi prema crncima, ve} iz ose}anja straha! Strah od toga da bude ozna~en kao "zatucan", "mrzioc" i kona~no "nacista".

[ta sve ovo treba da zna~i u op{toj borbi, mi moramo da se borimo kao Rasa i moramo opet da zadobijemo kontrolu na{e sudbine, kao Nacije. Mislim da to pokazuje da borba treba da se odigra najvi{e na NE-ju`nja~kim delovima Nacije.

Jug je bio potpuno "prebijan i {utiran" i ispunjen ose}anjima krivice da vi{e nije, kao celokupna grupa stanovnika, kadar da bude jak i ljut. Klan i razli~iti delovi ju`nja~kog stanovni{tva }e se jo{ uvek boriti i rizikovati da budu protiv crnog pakla koji je ispred nas. Ali danas, mnogi od njihovih drugara ju`njaka se okre}u, u strahu i konfuziji, protiv klana i drugih boraca.

Nesre}a koju su imali ju`njaci, je ista kao kod Nemaca koje sam sreo. Jeverji i konspiratori su svesno zadali velike udarce u fizi~koj borbi, izvan dela obi~nih ju`njaka i obi~nih Nemaca, i prepustili ih da se ispune suludim, samoubistvenim ose}ajem krivice ako bi ~ak i pomislili na otpor.

Ostatak zemlje nije iskusio ovaj u`asni psiholo{ki obrt. Belci svuda su ne{to zastra{uju}e, re~eno finim re~ima ili, zatucani, mrzioci, i.t.d. Kao primer onoga {to ka`em uzmimo Cicero u ^i~agu. Ne postoji "Klan" u Ciceru. I bez toga, svaki gra|anin Cicero-a je spreman, `eljan i nestrpljiv da isprebija prvog crn~ugu koji poku{a da se naseli tu.

Upamtite sliku u boji, u magazinu "Life" od pro{log leta, hrabrog de~aka iz ^ikaga koji je ustvari bio izboden bajonetom, stajao i krvario, guraju}i napolje svoje grudi u o~aravaju}em protivljenju stra`arima.

Dok su oni uspe{ni u nabijanju crnaca na Jug, ja istinski verujem da cela federalna vlada, vojska, mornarica, vazduhoplovstvo i nuklearne bombe nebi mogle dovesti jednog crnca u Cicero. Oni nisu smeli ~ak ni da poku{aju, jo{ uvek. Oni mogu da dovedu jednog crnca u ku}u u Cicero-u, ali }e biti vra}en istog trenutka, {to br`e mo`e da be`i svojim crnim nogama, ili se ne}e ni pomeriti.

Na Severu, gde su relativno "osve`eni" u ovoj borbi, mala deca u svakom belom radni~kom kom{iluku su puna najenergi~nije vrste borbe protiv crnih osvaja~a njihovog kom{iluka. Jug, posle borenja i poraza, pre vi{e od stotinu godina, postaje obeshrabren. Ali, dozvolimo Jugu da skupi snage!

Se}ate li se inspiri{u}e novele Thomas-a Dixon-a "The Klansman", od koje je napravljen jedan od svetskih filmova "The Birth of a Nation" (ro|enje Nacije)?

Kapetan Forbes, na{ Los Angeles-ki vo|a, ima kopiju tog filma u sedi{tu tamo, i bio sam u mogu}nosti da pogledam ve}inu njega u mojoj poslednjoj poseti pre par meseci.

Za one koji su mo`da zaboravili, to je pri~a kako je Ku Klux Klan spasio Jug i Belu Rasu, od crna~kog terora posle gra|anskog rata.

Klan je obavio herojski posao. Da sam ro|en pre stotinu godina sigurno bih bio Klanovac. Terorizam je delovao prelepo, pre stotinu godina. Danas, to ne mo`e, jer politi~ari imaju totalnu "legalnu" mo} da prodru, hapse i love nekoliko hrabrih ljudi koji bi poku{ali da zaustave crna~ki teror protivterorom.

Ali {ezdesetih i sedamdesetih pro{log veka, hrabri Klanovci su bili u mogu}nosti da naprave pravi po~etak spa{avanja Belog Juga od crna~kih zveri dovedenih od strane Jevreja i perverznjaka.

Jo{ uvek nisu mogli da spase Jug, me|utim, jer je uvek postojala opasnost od federalnih trupa. Kada god je Klan po~injao da bude jak negde, te{ko naoru`ane federalne trupe su bile poslate da za{tite i povrate prava crncima, i Klan bi morao da premesti operacije negde drugde.

Se}ate li se uzbudljive scene iz "Birth of a Nation" kada je Bela porodica u maloj kabini opkoljena crna~kim trupama. Samo jo{ nekoliko krugova municije je ostalo da se za{titi Bela `ena od ispunjenja pohotnosti divljih crn~uga. Kada iznenada, u poslednjem trenutku, crna~ke trupe su presretnute - od strane federalnih trupa Severa koje su kona~no uvidele i razumele da su to bili njihovi Beli ljudi, okrenuli su se crncima!

Danas, ista stvar se de{ava ba{ ispred nas.

Jug je bio pod opsadom, godinu za godinom, tokom veka!

Odbrane se drobe svuda na Jugu. Mnogi dobri Ju`njaci gube snagu, jer vide preponu za preponom pred u`asnom mo}i federalnih politi~ara.

"To }e do}i" oni su shvatili. "Mi mo`emo isto tako poku{ati da prihvatimo sa ljubazno{}u i na kraju uradimo to na miran na~in i izbegnemo jo{ prolivanja krvi."

Niko ne mo`e da krivi ove dobre ljude za be{njenje, jer su to rekli danas, ni{ta vi{e nego {to bi mogli okriviti Nemce koji su vodili borbu za Belu Rasu samo da bi imali drugove Bele ljude sa njima.

Izbavljenje je do{lo u zadnjem minutu u "Birth of a Nation" od Belih federalnih trupa koje su bile na jevrejsko-crna~koj federalnoj strani i preokrenuli su se kada su shvatili i kona~no pru`ili ruku jedan drugom, svojoj Beloj bra}i i sestrama sa Juga protiv crna~kog terora - i on je prestao!

Danas, ista stvar se de{ava!

Beli ljudi i `ene juga, mogu vam re}i sa sigurno{}u i ponosom, da se moji sau~esnici "Jenkiji" kona~no bude, kao federalne Bele trupe u filmu "Birth of a Nation", i po~inju da se bore za vas, za sve nas! I kada Beli ljudi, sa Severa i Juga, budu imali dovoljno ovih arogantnih crn~uga i njihovih jo{ arogantnijih i bolesnih Jevrejskih vo|a, do}i }e kraj crna~kom teroru i ludilu, i kraj jevrejsko komunisti~ke izdaje koja }e biti uni{tena na najbr`i na~in!

Ovog puta, nikada vi{e im ne}emo dopustiti da nas podele!

Jevreju i fanatici rasnog me{anja su doprineli da Sever mrzi Jug, tako da mogu da haraju i dominiraju i jednima i drugima, kao {to i jesu.

Onog momenta kada su Bele trupe na Jugu odbile da ostave svoju Belu Ju`nja~ku bra}u pod crna~kim terorom, terorizam se zavr{io, i politi~ki avanturisti, hoh{tapleri i {ljam su isterani odatle.

Ovog puta, onog momenta kada Beli ljudi Severa i Zapada osete dovoljno ga|enje {to su bili iskori{teni od strane crna~kog terora, ne samo na Jugu, ve} u celoj Naciji, teror }e stati, i ko{marna armija crna~kog i belog {ljama, vo|enog od strane Jevreja}e nikada vi{e ne}e biti vi|ena ili ~uta.

Ali, ovoga puta ujedinjenje Bele Rase ne}e biti nacionalno, lokalno ili privremeno.

Ovoga puta, na kraju postoji organizacija koja nije posve}ena spa{avanju samo jednog dela Bele Rase - kao {to je Klan poku{ao i uspeo u spa{avanju Juga, i kao {to su nema~ki Nacional-Socijalisti poku{ali i uspeli na neko vreme u spa{avanju Nema~ke - OVOGA PUTA, "American Nazi Party" i "Svetska Unija Nacional Socijalista" (World Union of National Socialists), koje je "American Nazi Party" deo, se zala`u da se Bela Rasa nikada ponovo ne izlo`i otvorenom inspiranju mozga i pora`avanju od same sebe, na na~in kao kada je pobunjenicima i "Jenkijima" re~eno da mrze jedni druge, i Amerikancima i "Nacistima" da mrze jedni druge.

Uredu, i ovoga puta }emo mrzeti, ali mrze}emo samo neprijatelje, divlje bande obojenog {ljama i jevrejske komunisti~ke izdajnike, a ne da jedan deo na{eg Naroda mrzi drugi deo za dobrobit Jevreja i njihove armije {ljama!

I razlog za{to }emo mrzeti i uraditi takav surovi posao, nije jer smo mi neki mrzioci, maloumnici, i.t.d., ve} zbog toga {to mi volimo svoj Narod - Belu Rasu ljudi donetu od strane Velikog Duha da civilizuje i da dominira ovim svetom i da ga {titi od toga da postane gnusna, luda d`ungla mraka i prolivanja krvi.

Poslednje nedelje, u Winston-Salem-u u Severnoj Kaliforniji, gledao sam rezultate stotina godina jevrejskog ispiranja mozgova na Jugu. Beloj deci je re~eno da mrze prvo "Jenkije", Naciste, i kona~no sebe, zbog sve propagande protiv ~injenice da su Belci, zaista, "Gospodarska Rasa".

Gledao sam ih kako stoje i odobravaju arogantnom crncu koji se hvalio da bi uzeo samo Bele devojke za svoje crn~uge.

Hvala Bogu, pre nego {to ovaj proces ode mnogo dalje, Beli ljudi sa Severa }e do}i galopiraju}i prema izbavljenju njihove te{ko pritisnute Ju`nja~ke bra}e i sestara, i zgazi}e sve i svakog {to preti bilo kom Belom ~oveku ili `eni, bilo gde, bilo da je zvan "pobunjenik", "Jenki", "Nacista", "Hri{}anin", "Britanac", "Katolik" ili Rus.

Mi `ivimo u poslednjim danima Bele Rase i ne mo`emo dozvoliti samo-destruktivnost ili neslaganje, bez obzira na propagandu koju oni prosipaju na nas kao razlog.

BEL^E! AKO SI BEO - TI SI MI BRAT!!!

Nije me briga koje si religije, za koji klub navija{, iz kog si dela, iz koje klase dolazi{, niti koje boje zastavu nosi{. MI smo SVI pod smrtonosnim napadom od strane obojenih hordi koje nas brojno nadma{uju, vi{e nego {est prema jedan, vo|eni smrdljivim Jevrejima i komunisti~kom zaverom!

Ustani sa mnom, ZGAZIMO neprijatelja prvo, ZAJEDNO!

Onda ako `eli{ da diskutujemo zajedno o politici, ekonomiji, sociologiji, religiji, nacionalnosti ili drugim stvarima sa mnom, mo`e. ^ak }u se boriti protiv tebe, ali samo ako moram.

Ali, PRVO, Belci, ustanimo zajedno da obezbedimo opstanak ve{eg i mog Naroda, jer mi pripadamo istom Narodu - to je draga, izvanredna, prelepa, blagoslovena i GOSPODARSKA BELA RASA!

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski