Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp04 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Colin Jordan: FILOZOFSKA OCENA

Dvadeset i jednu godinu nakon fizi~kog poraza nacional-socijalisti~ke Nema~ke, kao rezultat njene herojske borbe protiv strojeva ljudi i ma{ina okrenutih protiv nje od strane bolj{evi~ko - demokratskog saveza, pojava ovog `urnala 1966. prikazuje preporod nacional-socijalizma, koji je odlika dana{njice.

Da vera treba i dalje da `ivi i manifestuje se kao danas, iako je dvadeset i jednu godinu bila pot~injena najve}oj kampanji poricanja koja je ikad’ postojala, dokaz je njene konstantne opravdanosti, uticaja i vrednosti za budu}nost. Pre`ivela je plamen rata i svu `estinu kleveta, jer kada je u ratu pro{lo najgore, a istro{iv{i sve adute, u kona~noj analizi nacional-socijalizam ostaje sinoniman sa ~ovekovom voljom za opstanak, instiktom za zdravlje i snagu, kao i `eljom za lepim u `ivotu; i sve dok ta volja, instikt i `elja postoje na ovoj zemlji, vera nacional-socijalizma }e postajati neuni{tiva.

Iza svih pojedinosti, kao politi~kog instrumenta i osobenosti vremena i prostora, pravilno shva}en, nacional-socijalizam nije ni{ta manje do usmerenje uma, dominantni impuls koji treba da `ivi u potpunosti, kroz razvoj potencijala i zadovoljenje potreba pojedinca, u uslovima prirodnog nadmetanja i selekcije, pomirenih u saradnji, u okviru organizovane zajednice naroda.

U ovome njegovi koreni dopiru do Platonove Gr~ke i njegovog poimanja prirodnog `ivota sadr`anog u najvi{em stepenu spoznaje ~ovekove istinske prirode kroz unapre|uju}u snagu vlade unutar njegove prirodne zajednice.

On je odjek rimskog pojma o gra|anstvu odanom du`nosti: ideja da se dobar i plemenit `ivot sadr`i u stoji~koj slu`bi dr`avi. On o`ivljava krvna ose}anja i ose}aj zajednice nordiskih plemena u razdoblju rane Evrope: ose}anje da je ~ovek u osnovi deo naroda i da su svi pipadnici naroda blisko povezani, sa recipro~nim du`nostima i obavezama.

Na ovaj na~in nacional-socijalizam se vra}a do starih, zdravih, organskih vrednosti `ivota u revoltu protiv ceokupne strukture misli liberalizma i demokratije, gde vlada novac; njihovog preteranog individualizma; njihovog vi|enja ~oveka bez naroda, kao jedinice za razmenu u svetskoj populaciji; njihovog duhovnog opravdanja u uni`avaju}em hri{}anstvu, koje prihvata nezdravo "~ovekoljublje", koje }e uvek tolerisati ve}e zlo zarad izbegavanja manjeg; njihovih la`nih argumenata da su ve{ta~ki izazvane i numeri~ki odre|ene `elje mase sveva`ni kriterijumi.

Istorija je saga o socijalnom dru{tvenom propadanju i obnovi. Nacional-socijalizam je lek obnove dvadesetog veka za veliku degenerisanost modernog vremene pod dezintegri{u}om, jalovom misli i praksom koji su proistekli iz razaranja srednjevekovnog poretka stabilnosti rastu}im snagame kapitalizma i industriske revolucije; procvetali pod liberalizmom osamnaestog i devetnaestog veka; do{li do vrhunca u demokratiji devetnaestog i dvadesetog veka; i rezultova}e svetskim trijumfom komunizma na kraju dvadesetog veka ukoliko nacional-socijalizam ne do|e na vlast na vreme u dovoljnom delu sveta.

Nacional-socijalizam je dakle, mnogo vi{e od prolaznog politi~kog nacrta. To je istorijska te`nja ponovnom ro|enju: renesansa na{eg doba, pokret koji je duhom i ciljem revolucionaran, koji ne tra`i kompromis sa sada{njim poretkom, njegovim kobnim obi~ajima i la`nim vrednostima, ve} njihovu potpunu zamenu.

Kao takav on je svetski i `ivotni. Svetski, jer u osnovi, on je univerzalno opravdan i nu`an, uslovljen samo ~injenicom da proizilazi od Arijevaca i da je po tradiciji arijevski, uzdi`e i zavisi od kvaliteta koji se kod arijevskih naroda nalaze jednaki savr{enstvu.

On je `ivotni jer nije jedan aspekt `ivota, nego celokupan `ivot vi|en s jednog aspekta. On je stanje uma koje se izra`ava uzimaju}i u obzir stvarno sve i bilo {ta. Nacional-socijalizam nepopustljivo stoji protiv bilo kakve pojave bolesnog, ru`nog i degeneracije u kulturnoj i duhovnoj sveri, ni{ta manje nego u politi~koj i ekonomskoj. On u stvari uspostavlja na~in `ivota.

^ovek ne naziva sebe nacional-socijalistom prosto kao oznakom koja potvr|uje njegov intelekt. Ro|en je sa sklono{}u ka nacional-socijalizmu, njegov um `udi za razborito{}u i ispunjenju zdravog modela `ivota, i ne samo da razmi{lja i ose}a, ve} se i pona{a kao nacional-socijalisata, on je stvarno i potpuno takav.

Potpun u oblasti mi{ljenja nacional-socijalizam postaje filozofija i vera. On procenjuje dobro i lo{e, pravo i pogre{no, kao ne{to {to doprinosi ili {kodi narodu; ~oveka vidi kao pripadnika naroda i umesto sentimentalne slabosti demokratskog uma prihvata da cilj opravdava sredstva pod uslovom da sredstva ne protivre~e cilju. @ivotu daje smisao i svrhu kosmi~kih dimenzija, kao li~no ispunjenje unutar kontinuiteta i razvoja naroda, izme|u razvitka u materici po krvnoj liniji naroda i metamorfoze groba sa fizi~kom preraspodelom svemiru.

Osnovni kriterijum i primarna vrednost nacional-socijalizma iz kojeg sve ostalo izvire je, kao {to Adolf Hitler jasno stavlja do znanja u "Mein Kampf"-u, njegov koncept naroda gledanog kao ~ovekova osnovna sredina i zaista, pro{irenje njegove li~nosti.

Zna~enje naroda je prvenstveno rasna zajednica. To je etni~ko uve}anje porodice. ^ovek nije sam sebi dovoljan i sam ne predstavlja kraj kao {to tvrde mudraci liberalizma i demokratije. On pripada svom narodu. Njegov `ivot kao deo naroda je pro`et `ivotom celine i ne samo sada{nje, nego pro{le i budu}e, jer dok ljudi dolaze i odlaze narod nastavlja da `ivi i ve~no obezbe|uje pripadnicima istog da vr{e svoju du`nost (prema njemu). Identifikuju}i se sa svojim narodom ~ovek produ`ava svoj `ivot kroz mno{tvo svojih predaka i svojih potomaka i tako sti~e besmrtnost.

Narod postoji u manjim i ve}im formama koje se rangiraju od porodice do klana, preko plemene ili regionalne zajednice do Nacije i posle toga Rase. U novije vreme koncepcija naroda je u prevelikoj meri poistove}ena sa nacijama savremenih dr`ava. Ose}anje srodnosti i zajednice, koje se od plemena i malih kraljevstava pravilno pro{irilo do savremene nacije - dr`ave se previ{e koncentrisalo na ovom nivou. Ni`e i manje, ali jednako va`ne zajednice unutar nacije - dr`ave su razbijene i li{ene `ivotne snage dok je {irenje svesti o narodu sa nivoa nacije - dr`ave do cele Rase prekinuto. Ipak da bi ose}anje narodnosti bilo sna`no mora da od samog korena prolazi kroz lokalne i provincijske zajednice, do polja Rase, jer potpuna sigurnost i prosperitet pojedina~nih delova se nalaze samo u celini.

Danas i u budu}nosti, nacional-socijalizam mora da obuhvati ovo {irenje ose}anja srodnosti i zajednice van granica

savremene nacije-dr`ave i konvencionalnog nacionalizma da bi nacija-dr`ava postala posrednik u strukturi naroda, a njen nacionalizam i rasonalizam potpuno pot~injeni nacionalizmu cele Rase.

Nacional-socijalisti~ko verovanje u narod kao osnovnu vrednost i celokupan izgled dovode do razmi{ljanja po krvnoj vezi u svim pitanjima.

Ovo neizbe`no ra|a definiciju gra|anstva kao pitanja Rase; samo oni koji su pripadnici naroda pripadaju naciji i samo pripadnici nacije mogu biti gra|ani dr`ave - da parafraziramo ~etvrtu od Dvadeset i pet ta~aka NSDAP Adolfa Hitlera. Tako|e ra|a ube|enje da je neophodno ne samo o~uvati rasni karakter naroda, nego i eugeni~kim merama pobolj{ati kvalitet samog naroda. To je revolucionarna tvrdnja nacional-socijalizma da put pravog napretka le`i u odgajanju boljih ljudskih bi}a.

Po{to su svi gra|ani iste Rase, ujedinjuje ih transcendentna veza srodnosti kao krvnu bra}u iznad svih sekcionalnih i klasnih razlika i li~nih odlika. Nacionalno jedinstvo, na primer, kohezija i korporativni `ivot umesto klasne borbe levih i desnih, je jedan od velikih sporednih principa nacional-scijalizma. Sva zanimanja i poslovi, sve vrste ljudi i sva polja aktivnosti moraju biti spojena u korporativni `ivot zajednice.

Socijalno ose}anje mora prona}i prakti~an izraz, i za uzvrat biti stimulisano iskrenom i dubokom brigom za socijalnu i ekonomsku pravdu. Svest o srodnosti i staranje za kolektivno dobro naroda zahtevaju da svaki gra|anin ima podjednaku priliku da razvija i upotrebljava svoj talenat i da se uzdigne shodno svojim zaslugama; da svaki gra|anin mora primiti po{tenu naknadu za svoju slu`bu zajednici i da ~ak i najprostiji radnik dobije osiguranje `ivotnih potreba.

Tako sti`emo i da socijalnog elementa u nacional-socijalizmu. To nije marksisti~ki socijalizam gde su u vlasni{tvu dr`ave sva sredstva proizvodnje i distribucije i koji je ekonomska nad-vlada mravinjaka, nepo`eljan kao i grabljivi individualizam kapitalisti~kog sistema koji je ekonomska pod-vlada ili anarhija d`ungle. Umesto toga ovo je narodni socijalizam ili regulisanje privatnih preduze}a radi pravilne podele njihovih plodova pod istim uslovima. Ekonomske nepravde i dru{tveno zlo kapitalizma su odgajili marksizam i njihovu kobnu formu javnog kontrolisanja ekonomije, a alternativa ovome le`i u nacional-socijalizmu.

Narodni ideal koji sobom provla~i odbranu Rase, jedinstvo Nacije i dobrobit Naroda, ra|a nacional-socijalisti~ki princip vo|stva i elitu u slu`bi ovim ciljevima. Njegova koncepcija prirodnog poretka ne odre|uje samo da su ljudi ro|eni u narodu za `ivot u narodu ve} i da poseduju nasledne razlike u kapacitetu kojim slu`e zajednici.

Prema tome za maksimalno dobro svih, superiorni predvode inferiorne. Moraju se izabrati prirodne vo|e, ustanovljene kao hijerarhijska elita pod vrhovnim vo|om, i ovlastiti da izvr{avaju svoje funkcije.

Za razliku od liberalizma, nacional-socijalizam ne gleda na mo} dr`ave da nare}uje kao na ne{to u osnovi represivno, nego kao na veliku, korisnu silu vo}enja i arbitra`e, ohrabrenja i za{tite. On podr`ava izreku "Svi za Narod i Narod za sve!" On odobrava sva potrebna sredstva, u bilo kojim poljima, da osigura da su svi i sve u zajednici u harmoniji sa ovim.

Nacional-socijalisti~ku vladu vidi kao predstavu volje naroda, zami{ljenu ne kao prolaznu }ud neke demokratske rulje, ve} kao vi{e pravo zajednice, vi|eno u istorijskoj perspektivi kao stalnost (kontinuitet) svrhe, obuhvataju}i ne samo op{te dobro sada{njice, ve} i nasle|e pro{losti i potrebe budu}nosti.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski