Nazi Lauck NSDAP/AO

Nacionalsocialistų Vokiečių Darbininkų Partijos

Programa

1920 metai, vasario 24 diena

Nacionalsocialistų Vokiečių Darbininkų Partijos Programa yra sukurta būti laikino galiojimo. Vadai neturi jokio ketinimo, kai joje paskelbti tikslai bus pasiekti, nustatyti naujus tik tam, kad dirbtinai padidinti masių nepasitenkinimą ir užtikrinti išliekančią Partijos egzistenciją.

1. Mes reikalaujame visos visos Vokietijos suvienijimo Didžiojoje Vokietijoje nacionalinio apsisprendimo pagrindu.

2. Mes reikalaujame lygių teisių vokiečių tautai jos reikaluose su kitomis nacijomis ir Versalio bei sent Žermeno taikos sutarčių galiojimo pašalinimo.

3. Mes reikalaujame žemės ir teritorijos (kolonijų) išmaitinti savo tautą ir apgyvendinti jos perteklinę populiaciją.

4. Tik nacijos nariai gali būti Valstybės piliečiais. Tik tie, kurie vokiško kraujo, nesvarbu kokios tikybos, gali priklausyti nacijai. Taipogi, joks žydas negali priklausyti nacijai.

5. Vokietijoje ne piliečiai gali gyventi tik kaip svečiai, jiems galiojant įstatymams, skirtiems atėjūnams.

6. Teisė balsuoti dėl Valstybės valdžios ir legislatūros bus suteikiama tik Valstybės piliečiams. Taigi, mes reikalaujame, kad bet kokios valstybinės pareigos Reiche, regionuose, ar mažesnėse vietovėse, priklausytų tik piliečiams.

Mes prieštaraujame parlamentiniam papročiui postus užpildyti tik pagal partinius nutarimus, nepaisant charakterio ar sugebėjimų.

7. Mes reikalaujame, kad Valstybė savo pirmine pareiga paverstų pragyvenimo suteikimą savo piliečiams. Jeigu pasidarytų neįmanoma išmaitinti visą populiaciją, svetimšaliai (ne piliečiai) turėtų būti deportuoti iš Reicho.

8. Visa ne vokiška emigracija turi būti stabdoma. Mes reikalaujame, kad visi ne vokiečiai, kurie į Vokietiją atvyko po 1914 metų rugpjūčio 2 dienos, privalėtų nedelsiant palikti Reichą.

9. Visi piliečiai turi lygias teises ir pareigas.

10. Pirminė kiekvieno piliečio pareiga turi būti atlikti fizinį, arba protinį darbą. Individo veikla negali kirstis su bendru interesu, bet turi veikti bendruomenės rėmuose ir bendram labui.

Taigi, mes reikalaujame:

11. Darbu neužsidirbtų pajamų panaikinimo.

Palūkaninės vergijos pašalinimo.

12. Iš nacijos karo metu reikalaujamų gyvybinių ir turtinių aukų atžvilgiu, asmeninis pasipelnymas iš karo turi būti pripažintas nusikaltimu prieš naciją. Taigi, mes reikalaujame visų pasipelnymų iš karo konfiskavimo.

13. Mes reikalaujame visų verslų, kurie susiformavo į korporacijas, nacionalizavimo.

14. Mes reikalaujame pelno pasidalinimo stambiose pramoninėse firmose.

15. Mes reikalaujame ekstensyvaus senatvės draugimo išvystymo.

16. Mes reikalaujame sveikos viduriniosios klasės sukūrimo, nedelsiančios visų didelių parduotuvių komunalizacijos ir jų pigaus išnuomavimo smulkiesiems prekiautojams ir, kad būtų parodytas didžiausias atsižvelgimas į smulkiuosius prekiautojus pagal Valstybės ir savivaldybių įsakymus.

17. Mes reikalaujame žemės reformos, atitinkančios mūsų nacionalinius poreikius, įstatymo žemės nusavinimui komunaliniams tikslams be kompensacijos, išleidimo, žemės nuomos panaikinimo ir visos spekuliacijos žeme uždraudimo.

18. Mes reikalaujame negailestingo persekiojimo tų, kurių veikla yra žalinga bendram labui. Eiliniai nusikaltėliai, lupikautojai, spekuliantai ir t. t. turi būti baudžiami mirtimi, nepaisant jų tikybos, ar rasės.

19. Mes reikalaujame, kad romėniška teisė, kuri tarnauja materialistinei pasaulio tvarkai, būtų pakeista vokiška teise.

20. Valstybė turi apsvarstyti esminę mūsų nacionalinės švietimo sistemos rekonstrukciją (su tikslu kiekvienam pajėgiam ir sunkiai dirbančiam vokiečiui atidaryti aukštesnio išsilavinimo ir, taipogi, pažangos galimybę). Visų švietimo institucijų programos turi būti suderintos su praktinio gyvenimo reikalavimais. Mokyklos tikslas turi būti mokiniui duoti, pradedant pirmuoju intelekto ženklu, nacijos ir Valstybės supratimą (per pilietinių reikalų studijavimą). Mes reikalaujame neturtingų tėvų gabių vaikų švietimo Valstybės sąskaita, kad ir kokia jų klasė, ar profesija.

21. Valstybė turi užtikrinti, kad būtų pakelti nacijos sveikatos standartai, saugant motinas ir kūdikius, uždraudžiant vaikų darbą, per legislatūrą propaguojant fizinį sveikatingumą, suteikiant privalomą gimnastiką ir sportą bei ekstensyviai remiant klubų, skirtų jaunimo fiziniam rengimui.

22. Mes reikalaujame samdinių kariuomenės panaikinimo ir tautos kariuomenės sukūrimo.

23. Mes reikalaujame teisinės kovos prieš apgalvotą politinį melą ir jo skleidimą spaudoje. Siekiant palengvinti vokiečių nacionalinės spaudos sukūrimą, mes reikalaujame:

a) kad visi redaktoriai ir rašytojai į laikraščius, pasirodančius vokiečių kalba, privalėtų būti vokiečių nacijos nariais;

b) kad jokie ne vokiški laikraščiai negalėtų pasirodyti be Valstybės išreikšto leidimo. Jie negali būti spausdinami vokiečių kalba;

c) kad ne vokiečiams būtų įstatymu uždrausta finansuoti, arba įtakoti vokiečių laikraščius ir, kad pasekmė už šito įstatymo sulaužymą būtų bet kokio tokio laikraščio nuslopinimas ir nedelsiama susijusių ne vokiečių deportacija.

Laikraščių, kurie nėra palankūs nacionalinei gerovei, leidimas turi būti uždraustas. Mes reikalaujame, visų tendencijų mene ir literatūroje, kurios teršia mūsų nacionalinį gyvenimą, teisinio persekiojimo ir kultūrinių renginių, kurie prieštarauja šiam reikalavimui, nuslopinimo.

24. Mes Valstybėje reikalaujame laisvės visoms religinėms pakraipoms, esant tam, kad jos nekelia gresmės jos egzistencijai ir neįžeidžia vokiečių tautos moralinių jausmų.

25. Partija, kaip tokia, pasisako už pozityvinę krikščionybę, bet savęs nepriskiria jokiai konkrečiai pakraipai. Ji kovoja prieš žydiškąjį-materialistinį požiūrį mumyse ir aplink mus ir yra įsitikinusi, kad mūsų nacija gali pasiekti ilgalaikę sveikatą tik iš šio principo pagrindo: Bendras interesas pirmiau asmeninio intereso.

Kad įgyvendinti šią programą, mes reikalaujame stiprios centrinės Reicho valdžios sukūrimo; besąlygiško centrinio Parlamento autoriteto visam Reichui ir jo organizacijoms; bei Korporacijų, paremtų turtu ir profesija, suformavimo su tikslu vykdyti bendruosius Reicho išleistus teisės aktus visuose Vokietijos regionuose.

Partijos vadovai pažada dirbti negailestingai reikalui esant paaukoti savo pačių gyvybes kad šią programą paversti veiksmu.


Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com