Nazi Lauck NSDAP/AO

Vincas Kudirka

Tėvynės varpai

Ištrauka iš 1890 metų 4 nr.

Kam tikrai rūpi laimė mūsų ūkininkų, tegul juos pamokina, kas tai yra paroda, kokia iš jos nauda; tegul išsiaiškina, kad su pagelba parodos daugiaus pelnys ant gyvulių nekaip su pagelba žydų, kurie ant kiekvieno žingsnio apsuka ir nuskriaudžia. Oi tie žydai!

Visai neseniai apgarsinti rezultatai liosų lietuvvakarinėse rėdybose. Štai kas pasirodo: Vilniaus rėdyboje reikėjo stoti prie liosų 13627 vyrams, o tarp jų 2385 žydams, arba 17%. Nestojo iš viso 742 vyrai, o tarp jų 435 žydai, arba 58%. Toks pat beveik nuošimtis nestojusių žydų ir kitose rėdybose. Tarp visų, turinčių stoti prie liosų, žydų buvo 16% - 20%, o tarp išsisukusių nuo liosų žydų buvo 45% - 67%. Ar šitos skaitlinės nerodo mums aiškiai, kaip žydai skriaudžia krikščionis? Juk vieton pabėgusių, arba kitokiu būdu išsisukusių žydų turi būti dapildyta skaitliumi krikščionių, kurie už žydų sukčių turi atlikti kariuomenę! Žydas apsuka, nuskriaudžia visur, kur tik pasitaiko. Jeigu, abelnai žiūrint, daugume nelaimių gyvenimo žmonių pridera atimnti cherchez la femme, tai daugume nelaimių mūsų žmonelių reikia atminti: cherzez le juif.

Na, tiek to, žydai – semitai skriaudžia mus, arijonis. Prie to esame pripratę ir tai ne dyvai. Semitai vedą kovą su arijonimis nuo amžių, vieni kitų neužkenčia. Šiandieninis antisemitizmas yra tiktai prajovu tąsoje tos amžinos kovos, rodančiu, kad arijonys aiškaus pajuto ant savo kaklo skaudesnį semitiškos hidros ir stengiasi atsiliuosuoti. Vienok labai nusistebėtume, jeigu žydai pradėtų kovotis su žydais ir vieni kitus skriausti. Taipgi reikia, man rodosi, stebėtis, jeigu lietuviai lupa paskutinį kailį nuo lietuvių.

Nežinau, ar tai dėl mažo skaitliaus savųjų inteligentų, ar dėl kitos kokios priežasties, Dzūkijoje daug vietų, reikalaujančių apšviestesnių žmonių, užėmę yra dzūkų vadinami „lietuviai“. Tie „lietuviai“ reikaluose, kur tarpininku yra prakeiktas skatikas, parodo tokį prisirišimą dvasios prie gėrybių šio svieto, kad dzūkai pradeda garsiai rėkti: „Tai, kad būtų mūs žmonės, tai mus taip neluptų, o čia ne mūs žmonės, tik lietuviai!“ ar galima atrasti skaudesnį sopulį lietuvystėje už tą, ant kurio nurodo dzūkų skundas. Žmogus svetimą žmogų smaugia – bjaurimės, bet kada brolis brolį smaugia – sudrebam ir paskutinei dirgsnei mūsų kūno.

Tai dirbk, žmogau! Vienyk lietuvius, gink juos ir jų kalbą nuo skriadimo svetimų, jeigu lituanus lituano lupus!

Pavadink prie tokių apystovų dzūką „lietuviu“ – nenorės priimti vardo savo vilko; pasiūlink dzūkui lietuvišką laikraštį ar knygą – atstums, nes bjaurėsis ir neapkęs darbo savo smaugikų!

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com