Nazi Lauck NSDAP/AO

VIENINGOJO LIETUVIŲ NACIONALDARBININKŲ SĄJŪDŽIO

POLITINĖ PROGRAMA

1. Nacija aukščiausia vertybė.

2. Lietuva nepriklausoma Nacionalinė Valstybė.

3. Lietuvos Valstybės branduolys Lietuvių Tauta.
Valstybė Nacijos namai, šventa visų Lietuvių žemė, Tėvynė ir tvirtovė.
Valstybė sudaro sąlygas pasaulio Lietuviams grįžti į Tėvynę.

4. Tautos gyvenimas Valstybėje grindžiamas Nacijos vienybės, garbės, tvarkos, socialinio teisingumo, meilės darbui dvasia.

5. Nacionaldarbininkiškoji ideologija Nacijos išlikimo, vienybės, garbingumo, vystymosi ir gerovės pamatas.

6. Teisę į Lietuvos Valstybės pilietybę turi kiekvienas Lietuvis, taip pat šiaurietiškos kilmės asmuo bei kiti asmenys įstatymo nustatyta tvarka.
Asmenys, neturintys Lietuvos pilietybės, Valstybėje gyvena svečių teisėmis.
Asmenys, neturintys Lietuvos pilietybės, privalo gerbti Lietuvių Naciją ir laikytis įstatymų.
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.
Užsieniečių imigracija ribojama.

7. Kiekvienas pilietis privalo būti ištikimas Valstybei, jos santvarkai ir tarnauti Nacijos gerovei.
Valstybė sudaro sąlygas kurtis gausiam ir stipriam viduriniam sluoksniui.
Valstybė piliečiams sudaro lygias sąlygas mokytis, dirbti, kurti ir tobulėti.
Padėtį visuomenėje lemia piliečio nuopelnai Naci
jai.

8. Teisingas žmogus garbingos Tautos pagrindas.
Valstybėje veikia nacionalinė teisė.
Nuosavybė ir turtas, įgytas nusikalstamu būdu, nacionalizuojamas.
Nacijai padarytiems nusikaltimams senaties terminas netaikomas.
Nacijos interesams kenkiančios sutartys nutraukiamos.
Prieš įstatymą visi piliečiai lygūs.

9. Tvarka darnaus ir tikslingo Tautos gyvenimo pagrindas.
Valstybė kovoja su visų rūšių nusikalstamumu, ypač su korupcija ir spekuliacija.
Už sunkius ir organizuotus nusikaltimus baudžiama mirties bausme.
Valstybė užtikrina piliečių ir turto saugumą.

10. Šeima Tautos gyvybinio paveldo tesėja.
Tautos pamatas sveika, tvirta, Lietuviška šeima.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, vaikystę, motinystę ir tėvystę.
Vaikas brangiausias Valstybės turtas.
Valstybė teikia visokeriopą paramą daugiavaikėms šeimoms.
Tėvų pareiga mokyti vaikus būti Lietuviais ir auklėti, rodant asmeninį Lietuviško gyvenimo pavyzdį, ruošti juos Nacijai naudingam darbui, auginti juos ištikimais ir garbingais Valstybės piliečia
is, iki pilnametystės juos išlaikyti.
Vaikų pareiga gerbti tėvus, globoti juos senatvėje, tausoti jų palikimą.

11. Kilnus jaunimas šlovingos Tautos ateities pagrindas.
Valstybė auklėja jaunimą Lietuviška dvasia.
Valstybė iš esmės pertvarko švietimo sistemą.
Švietimo tikslas skatinti pilnavertį žmogišką gyvenimą.
Valstybėje veikia vieninga Tautos nacionalinio švietimo sistema, kuri užtikrina piliečių bendrąjį lavinimą ir profesinį rengimą, tarnauja jaunimo nacionaldarbininkiškam auklėjimui, dvasiniam
ir fiziniam vystymuisi, tobulėjimui, rengia jį darbui ir Nacijos tarnybai.
Mokslas yra kūrybinė veikla.
Valstybė remia mokslą, sudaro jaunimui sąlygas mokytis, kurti šeimą, dirbti, ugdyti gabumus ir kūrybinę galią.
Mokymo įstaigų programos privalo atitikti
praktinio gyvenimo reikalavimus.
Valstybėje visų lygių mokslas nemokamas.

12. Nacijos sveikata Valstybės reikalas.
Valstybė iš esmės pertvarko sveikatos apsaugos sistemą.
Valstybė kovoja ne su ligos pasekmėmis, bet su jos priežastimis.
Valstybinėse gydymo įstaigose piliečiams teikiama nemokama pirminė medicinos pagalba, konsultacija, gydymas ir reabilitacija.
Valstybė rūpinasi Nacijos dvasios ir kūno stiprinimu, masine kūno kultūra ir sportu.

13. Nacionalinė kultūra Tautos savigarbos pagrindas.
Kultūros tikslas - stiprinti Tautos gyvybines jėgas.
Valstybė saugo Nacijos paveldą, remia nacionalinės kultūros vystymą, šiaurietiškų vertybių atgimimą, Lietuviškų tradicijų, literatūros, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsaugą ir gausinimą.

14. Gamta Dievo kūrinys ir visuotinis gyvenimo pagrindas.
Žmogus gamtos dalis.
Kiekvienas žmogus privalo saugoti gamtą ir tausoti jos turtus.

15. Darbas Nacijos dvasinių ir medžiaginių vertybių kūrėjas, žmogiškojo gyvenimo pagrindas, kiekvieno Lietuvio garbė ir šventa pareiga.
Pilietis Nacijos ir savo gerovę kuria tik darbu.
Valstybė sudaro sąlygas darbo vietoms kurti.
Darbo užmokesčio dydį lemia Nacijai naudingo darbo kiekis ir jo kokybė.
Valstybė garantuoja, kad visi dirbantys turėtų geras sąlygas darbu
i ir poilsiui.

16. Tautos vienybės pamatas socialinis teisingumas.
Valstybė skatina pilietį rūpintis savimi ir savo šeima.
Valstybė rūpinasi piliečiais senatvės, ligos, nelaimingų atsitikimų ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
Valstybė garantuoja senatvės pensiją, užtikrinančią žmogišką pragyvenimo lygį.

17. Ekonomika privalo tarnauti Tautai.
Ūkinės veiklos pagrindas Valstybės reguliuojama, socialiai orientuota rinkos ekonomika.
Valstybė pripažįsta asmeninę, valstybinę, visuomeninę nuosavybę.
Lietuvoje visi gamtos turtai priklauso Nacijai.
Valstybinės reikšmės objektai yra tik Valstybės nuosavybė.

18. Valstybė kuria stiprų nacionalinį ūkį, maksimaliai patenkinantį Nacijos poreikius ir Valstybės nepriklausomybę.
Svarbiausios nacionalinio ūkio šakos žemės ūkis, pramonė ir naujausios technologijos.
Valstybė saugo vidaus rinką nuo kontrabandos, importą reguliuoja įstatymais.

19. Žemė valstybingumo pagrindas.
Valstybė įgyvendina žemės reformą, atitinkančią Nacijos poreikius.
Teisę į žemės nuosavybę turi tik Valstybės piliečiai, kitiems asmenims žemė gali būti nuomojama.
Valstybė remia ūkininkus ir kitas Nacijai naudingas ūkininkavimo formas.

20. Valstybė remia ir skatina nacionalinių prekių gamybą, gaminių eksportą, sudaro sąlygas plėtotis smulkiam ir vidutiniam verslui.

21. Bankai yra tarpininkai tarp fizinių ir juridinių asmenų.
Valstybė kontroliuoja bankų veiklą.
Valstybinis bankas vadovaujasi ne pelno principu, jis teikia paskolas, susijusias su parama jaunoms šeimoms, žemei, būstui ir verslui, skirsto tarptautines lėšas iš įvairių fondų.
Visas Lietuvoje esantis finansinis kapitalas privalo tarnauti Lietuvos ūkio vystymui.

22. Valstybė bendradarbiauja ir palaiko draugiškus ryšius su Europos bei pasaulio valstybėmis visose Lietuvai naudingose srityse.
Valstybė gina ir globoja savo piliečius pasaulyje visomis turimomis priemonėmis.
Valstybė niekam neleidžia kištis į savo vidaus reikalus.
Valstybės užsienio politika gina Nacijos interesus ir sudaro palankias sąlygas Europietiškos Europos sukūrimui.

23. Valstybė kovoja prieš šovinizmo, kosmopolitizmo, materializmo ir kitas antilietuviškas ideologijas, ardančias Nacijos vienybę, kenkiančias jos išlikimui ir gerovei.

24. Masinės informacijos priemonės negali skleisti propagandos, kenkiančios Nacijos vienybei, jos dvasinei ir fizinei sveikatai.

25. Valstybė pripažįsta tikėjimų ir religijų laisvę.
Valstybė įstatymu riboja religijų ir tikėjimų, kurie yra pavojingi Nacijos dvasinėms, dorovinėms nuostatoms, laisvę.

26. Valstybei ir jos santvarkai ginti sukurta stipri Tautos kariuomenė.
Valstybės gynimas ir tarnyba kariuomenėje šventa kiekvieno Lietuvio garbė ir pareiga.

27. Galimybė turėti gerą valdžią Tautos viltis ir pareiga.
Gera Tautos valdžia būtina sąlyga Nacijos vienybei ir Valstybės galiai sukurti.
Valstybės santvarka tarnauja Nacijai.
Valstybės organizavimas ir veikla grindžiama stiprios centrinės valdžios, asmeninės atsakomybės, pagarbos vadovams pagrindais.

Šią programą Sąjūdžio vadovai įsipareigoja įgyvendinti, net jei dėl to reikės paau
koti savo gyvybę.

 

 

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com