Nazi Lauck NSDAP/AO

DIEVAS IR NACIJA
RASĖ IR GARBĖ
TĖVYNĖ IR VALSTYBĖ
KOVA IR NEPRIKLAUSOMYBĖ
TEISINGUMAS IR TVARKA
ŠEIMA IR VIENYBĖ
DARBAS IR ATSAKOMYBĖ

VIENINGOJO LIETUVIŲ NACIONALDARBININKŲ SĄJŪDŽIO

STEIGIAMOJI DEKLARACIJA

Matydami valdžios antilietuvišką, kenkėjišką veiklą ir Tautos išnaudojimą, suprasdami, kad blogio jėgos savaime nepasitrauks, kuriame Lietuvių Tautos branduolį Vieningąjį Lietuvių Nacionaldarbininkų Sąjūdį (VLNDS), gyvenantį ir dirbantį Nacijai!

VLNDS tai vienminčių politinis susivienijimas, išpažįstantis nacionaldarbininkiškąją ideologiją.
VLNDS ne kairės, dešinės, ne Rytų, Vakarų, - tai naujas, tikras Lietuvių tikėjimas, tai Tautos sąmonės revoliucija.
VLNDS tai vieninga, drausminga, kovinga, neturinti asmeninių, grupinių interesų Tautos politinė organizacija,atstovaujanti visai Nacijai.

Tik toks naujo tipo sutelktas, veiklus ir teisingas geriausių Tautos pajėgų sąjūdis sugrąžins Tautai pasitikėjimą savimi, padės tapti tikru savo valstybės šeimininku.

NACIJA AUKŠČIAUSIA VERTYBĖ!

VLNDS tai nepaperkama, išsivaduojamajai kovai ir kūrybiniam darbui vadovaujanti Tautos jėga!
VLNDS tai Tautos priešakinis būrys, kovojantis už tikrą Nacijos Laisvę ir Valstybės Nepriklausomybę!
VLNDS tai Nacijos ginklas kovoje prieš naująją oligarchiją ir tironiją!
VLNDS išvalys Tėvynę nuo Naciją išdavusių korumpuotų elementų!

Į Europą žengia nauja dvasinė revoliucija. Tai didžiausias ateinančios Naujos eros reiškinys NAUJASIS NACIONALIZMAS NACIONALDARBIZMAS vieningas europiečių nacionalistų frontas, užkariaujantis sąmoningiausių žmonių protus. Nacionaldarbizmas tai ne populistinis šūkis, bet naujas europiečių gyvenimo būdas!

Šiuolaikinė demokratinė santvarka savanaudžių liberalių politikierių, kosmopolitų, materialistų ir kitų Tautos išnaudotojų bei parazitų priedanga, kuria naudojasi šiuolaikiniai oligarchai ir tironai. Ši santvarka yra išsigimusi, supuvusi ir nebepataisoma. Ji trukdo Tautos atgimimui ir tapo pavojinga Nacijos gyvybei.

Mes kuriame naują valstybės santvarką GERVALDIJĄ, kuri vadovausis aukščiausiomis vertybėmis. Nacionaldarbininkiškoji pasaulėžiūra sujungia tūkstantmetes šiaurietiškosios rasės tradicijas su naujomis įstatymo ir teisingumo, tvarkos ir darbo idėjomis visiems laikams!

SVARBIAUSIAS MŪSŲ TIKSLAS NACIJOS GEROVĖ!

MŪSŲ UŽDAVINIAI:
suvienyti Tautą, išvaduoti ją iš antilietuviškos oligarchų ir tironų priespaudos bei šiuolaikinės vergijos, sukurti naują teisingą tvarką ir galingą viso pasaulio šiauriečius vienijančią darnią Nacionaldarbininkišką Valstybę, kurioje kiekvienas pilietis galės dirbti, uždirbti ir saugiai gyventi.

Dabar Lietuvių Tauta gyvena dvasinių vertybių krizės, visuotinio melo ir prievartos laikotarpiu. Vyksta nepaskelbtas karas, kurį vykdo žiauriausias ir klastingiausias, europietiškosios rasės ir visos žmonijos priešas, totalinio karo kurstytojas pasaulinė judokratija. Šiame kare naudojamos visos turimos informacinės, psichologinės, politinės, ekonominės, kultūrinės, teroristinės-kriminalinės, ginkluotos karo priemonės ir formos. Sąmoningai naikinama Tautos dvasia, Tautos siela. Suskaldyta ir supriešinta visa Tauta. Sugriauta ne tik Valstybės ekonomika, naikinami tautiškumo, valstybingumo, tvirtos šeimos, teisingumo, garbės ir idealizmo pamatai.

BLOGIO JĖGŲ UŽDAVINIAI:
palaužti nacionalinę dvasią, sunaikinti tautų rasinę-nacionalinę sąmonę, niekinti ir persekioti asmenis ir organizacijas, ginančias nacijų laisvę ir garbę, kovojančių ne su blogio pasekmėmis, bet su jų priežastimis.

Per Jungtines Amerikos Valstijas ir Europos Sąjungą pavergti Europos ir viso pasaulio tautas, sukurti vieną pasaulinę vyriausybę ir įgyvendinti pagrindinį savo tikslą viešpatauti visame pasaulyje.

Be savo nuolankių tarnų, esančių valdžioje (masonų, ekskomunistų, kagėbistų ir kitų Tautos išdavikų, pasivadinusių demokratais), žydiškoji mafija negalėtų įgyvendinti savo tikslų.

Visa politinė sistema ir partijos galutinai save sukompromitavo ir patyrė ideologinį bankrotą. Tradicinė opozicija tai valdžios politinė marionetė.

Ateinančiai Naujai Erai reikia NAUJOS PASAULĖŽIŪROS, NAUJOS POLITINĖS SANTVARKOS, NAUJO ŽMOGAUS, galinčio įgyvendinti didingus Nacijos siekius!

BRANGŪS LIETUVIAI!

Gana abejonių ir baimės!
Gana mūsų Tautą žeminančio, niekinančio ir išnaudojančio politikavimo!
Gana verkšlenimų ir dejonių!
Gana pasyvios kritikos ir žodinio patriotizmo!
Metas savęs paklausti: ką aš daviau Nacijai, ką gero padariau Lietuvai?!
Atėjo laikas, kai abejingumas tapo nusikaltimu!
Atėjo metas mintis paversti Nacijai naudingais darbais!

Istorija rodo, kad mūsų tėvai ir protėviai, gyvendami sunkesniais laikais, nebėgo iš Lietuvos, bet kovojo su vidaus ir išorės priešais, o juos nugalėję sukūrė Didžiąją Lietuvą, išgelbėjo Europą ir jos civilizaciją.
Didingą Nacijos istoriją privalome garbingai tęsti!

Nuo šiandien kiekvienas iš mūsų tampame asmeniškai atsakingas už tai, kas vyksta dabar ir kas vyks ateityje!
Jūs reikalingi ne kada nors, bet šiandien, čia ir dabar!

Tik nuo MŪSŲ sąmoningumo ir darbų priklausys Lietuvių Nacijos ir Valstybės ateitis!

Mes tikim Tautos atgimimu ir MŪSŲ jaunimu, kuris pratęs didingus savo protėvių žygius.
Kovoti ir nugalėti galėsime tik susivieniję po VIENINGOJO LIETUVIŲ NACIONALDARBININKŲ SĄJŪDŽIO vienintelio tikro kovotojo už Naciją vėliava.
Kito teisingo pasirinkimo nėra. Mes ir tik mes!

Savo teises mes įgysime tik atlikę pareigą. Mūsų pareiga įvykdyti Dievo valią, nugalėti blogį!
Mes nugalėsime, nes tiesa mūsų pusėje! Mes nugalėsime, nes tiesa yra jėga!


2007 m. vasario 25 diena, VLNDS iniciatyvinė grupė
Lietuva, Šiauliai

 

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com