dnsb program . . .

DNSB & NSDAP/AO

Dansk - English

HVAD ER DANMARKS NATIONALSOCIALISTISKE BEVÆGELSE?

Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse er en organisation af danske kvinder og mænd, som har sluttet sig sammen, fast besluttede på med indsats af hele deres eksistens at virke for udbredelsen af den nationalsocialistiske verdensanskuelse for derigennem at vinde det danske folk for en fuldstændig nyordning, baseret på de naturgivne love, som uden hensyn til menneskeskabte filosofier regulerer vor tilværelse.

Da det er klart, at en sådan nyordning ikke kan ske isoleret i et lille nordeuropæisk land, samarbejder DNSB med ligesindede organisationer og enkeltpersoner i andre lande, såvel uden for som inden for Den nationalsocialistiske Verdensunion, af hvilken DNSB er medlem.

DNSB vedkender sig sin historiske identitet og ser det som sin opgave at videreføre og videreudvikle de tanker, som dannede grundlaget for den af Adolf Hitler skabte nationalsocialistiske bevægelser, som genrejste Tyskland i årene efter 1933, og mod hvilken de herskende reaktionære kræfter i øst og vest med held udkæmpede verdenshistoriens hidtil grusomste krig for at sikre deres egen magtposition. DNSB er imidlertid ingen historisk sammenslutning til glorificering af fortiden. Vort mål er at sikre fremtiden. Den historisk korrekte bedømmelse af den nyeste tids historie vil følge naturligt, dersom det lykkes at åbne verdens øjne for, hvad nationalsocialismen i virkeligheden står for. Vor beskæftigelse med historien og det net af propagandaløgne, de allierede sejrherrer har spundet omkring nationalsocialismen med det ene formål at retfærdiggøre deres egne grusomheder og deres egen utilstrækkelighed, skal alene tjene vor kamp for fremtiden.

Det er vor faste overbevisning, at kun nationalsocialismen kan sikre livets beståen på denne planet. Forkaster verden nationalsocialismen, vil den uundgåeligt gå til grunde. Dette vil være naturens logiske dom over en menneskehed, som konsekvent lader hånt om dens love.

Vi er os fuldt bevidste, at skabelsen af et nationalsocialistisk Danmark vil forudsætte en fuldstændig åndelig genfødsel af vort folk. Kun gennem en komplet forkastelse af de herskende værdinormer, af egoisme og materialisme, vil en ny verdensorden kunne realiseres. Vort program er derfor intet valgprogram, men nogle hovedretningslinier for, hvorledes den nationalsocialistiske bevægelse ville indrette et samfundssystem, som kan sikre vort folks selvstændighed og biologiske beståen indenfor en ny orden, byggende på en gensidig respekt for de forskellige folkeslags egenart og kultur.

Ud fra en traditionel tankegang vil disse hovedretningslinier måske synes urealistiske. De skal imidlertid betragtes som et ideal for opbygningen af et nyt samfund — ikke som en opskrift på lapperier af det bestående. Alle den nationalsocialistiske stats videnskabelige ressourcer vil blive sat ind på at finde de bedste løsninger på de problemer, som uundgåeligt må opstå under nyordningen af samfundet.

HVAD VIL DANMARKS NATIONALSOCIALISTISKE BEVÆGELSE?

Artikel 1

Vi ser det som den nationalsocialistiske stats første og vigtigste opgave at bevare og styrke det danske folks biologiske og åndelige sundhed.

Vi vil derfor gennem biologisk hygiejne begrænse den stadige udbredelse af arvelige sygdomme, idet vi finder det forkasteligt og uansvarligt, at mennesker med sådanne sygdomme videregiver disse til kommende slægtled, som påføres unødvendige lidelser, samtidig med at den fælles arvemasse forurenes med en degeneration af hele befolkningen til følge.

Vi vil ligeledes standse enhver raceblanding, idet denne har uoverskuelige og farlige konsekvenser for nationens arvemasse, ligesom den kun skaber rodløse og uharmoniske mennesker. Raceblanding er gensidigt folkemord.

Gennem en tidlig undervisning i biologi i almindelighed og arvelighedslære i særdeleshed vil vi sikre os befolkningens forståelse for vigtigheden af at tænke biologisk.

Artikel 2

Vi vil bevare Danmark rent, idet vi vil bekæmpe enhver form for forurening — ikke blot af mennesket, men også af det miljø, hvori vi lever.

Vi anser enhver ødelæggelse af naturen og dens kredsløb for i sidste ende at true menneskehedens eksistens. Vi vil derfor standse enhver udledning af gifte og andre farlige stoffer i vort miljø. Vi er overbeviste om, at en sådan udledning er unødvendig og udelukkende begrundet i snæversynede økonomiske interesser. Ligeledes vil vi standse enhver form for unødvendig tilsætning af farlige farvestoffer, konserveringsmidler, hormonpræparater og kunstige aromastoffer i alle former for fødemidler til dyr og mennesker. Vi vil hæmme enhver industriel tilvirkning af grundlæggende næringsmidler som brød og kød og i stedet fremme produktionen i lokale bager- og slagterforretninger samt i hjemmene. Den mest ødelæggende form for forurening er radioaktivitet, hvorfor vi for stedse vil afstå fra indførelsen af atomkraft, ligesom vi vil udøve ethvert tænkeligt pres på andre nationer for at få dem til at gøre det samme. Vort mål er udviklingen af nye, vedvarende energikilder til afløsning af de nuværende, som alle er stærkt forurenende. Vi er sikre på, at problemerne med dette kan overvindes, ligesom så mange andre tekniske problemer er blevet det. Indtil det er sket, må der gennemføres en kraftig begrænsning af de nuværende energikilders forurening.

Vi vil ud fra samme bevæggrunde videreudvikle genbrugstanken. I tider med stort overskud af arbejdskraft er det forkasteligt, at genbrugsideer får lov at ligge, fordi de ikke skønnes rentable af private foretagender.

Artikel 3

Vi betragter den traditionelle familie som folkets og samfundets kerne, hvorfor vi vil sætte alle midler ind for at skabe de bedst tænkelige forhold for dens trivsel.

Den nuværende situation, hvor begge forældre i en familie af økonomiske og ideologiske grunde tvinges ud på arbejdsmarkedet, og børnene overlades til institutioner den største del af tiden, er et symptom på et sygt samfund.

Vi er af den opfattelse, at den hjemmearbejdende husmoder mere end nogen anden realisere sig selv ved at opfylde den biologiske funktion, naturen har givet hende. Hendes arbejde med at sørge for familiens rigtige ernæring og børnenes trygge opvækst er det vigtigste i samfundet overhovedet og skal påskønnes derefter, således at den hjemmearbejdende ikke skal stilles økonomisk dårligere end den, der vælger at arbejde uden for hjemmet.

Vi betragter det faldende børnetal som en af de største umiddelbare farer for vort folks beståen, og vi vil derfor med stor energi bekæmpe den materialistiske egoisme, som i dag får mange mennesker til at afstå fra at få børn, og i stedet indgyde befolkningen den optimisme og tro på fremtiden, som sammen med en forståelse for de biologiske sammenhænge atter kan give menneskene vilje og lyst til at sætte børn i verden.

Artikel 4

Vi vil bevare Danmark dansk og bidrage til, at også andre kan bevare deres nationalitet og kultur intakt.

Vi finder det naturligt, at ethvert folk ønsker at leve i overensstemmelse med det kulturmønster, det har skabt igennem generationer, og at bevare den jord, det har forsvaret med sit blod. Vi vil derfor bekæmpe enhver indvandring af folkeslag, som ikke er os biologisk og kulturelt beslægtede og tilstræbe en repatriering af allerede indvandrede.

Ud fra samme principper vil vi med øjeblikkelig virkning ophæve rigsfællesskabet med Grønland og standse udbytningen og ødelæggelsen af den 3. Verdens folk gennem såkaldt ulandshjælp, som kun tjener multinationale kapitalinteresser og kristen-europæisk kulturimperialisme.

Artikel 5

Vi vil bevare Danmark selvstændigt, idet vi vil forlade såvel FN som NATO og EU.

Vi anser disse internationale sammenslutninger for at indskrænke vor suverænitet på væsentlige områder, hvor vi mener, det danske folk bør kunne bestemme sin egen skæbne.

FN er en nyttesløs diskussionsklub, som kun fremmer marxistiske vrangforestillinger og direkte truer den hvide races eksistens.

Gennem NATO har vi lænket os selv til et amerikansk domineret forbund, hvis erklærede strategi er at gøre Europa til slagmark for en atomkrig i tilfælde af en væbnet konflikt. Endvidere er det NATOs udtrykkelige formål at bevare de nuværende dekadente demokratiske regimer ved magten.

De Europæiske Fællesskaber forhindre Danmark i at føre en selvstændig handelspolitik og lægger landet åbent for enhver fremmed indvandring — ikke blot fra andre europæiske stater, men også fra de tidligere kolonier, hvis befolkninger via England og Frankrig uden videre kan sluses ind i de øvrige medlemsstater.

Vi ønsker imidlertid på længere sigt oprettelsen af et forbund af nationalsocialistiske stater til varetagelse af fælles interesser — såvel militære som økonomiske.

Artikel 6

Vi vil skabe et økonomisk system, der udelukkende tjener det danske samfunds interesser, og som er baseret på arbejdsskabte værdier, således at den enkelte borger sikres en levestandart, som står i direkte forhold til hans indsats.

Vi anser det for fuldstændig uacceptabelt, at en stor del af befolkningen savner meningsfyldt beskæftigelse, sålænge der i samfundet er arbejde, som bør gøres. Vi anser det ligeledes for utilstedeligt, at privatøkonomiske betragtninger fører til, at mennesker udskiftes med importerede maskiner. Derved opnår det pågældende firma muligvis en besparelse, som delvis udmøntes i lavere priser. Det, forbrugeren sparer her, må han imidlertid i stedet betale i øgede skatter, som går til dækning af understøttelsen til de afskedigede. Der væltes med andre ord blot en udgift fra det enkelte firma over på det offentlige, samtidig med at et antal mennesker sættes uden for samfundet. Dette princip er uholdbart og må ikke kunne betale sig. Samfundsøkonomien må betragtes som en helhed og private selskabers økonomi må underordnes nationens behov.

Vi afviser den multinationale kapitals kontrol over vort økonomiske liv. For os er penge et praktisk byttemiddel — ikke en handelsvare. I den nationalsocialistiske stat vil renten være et administrationsgebyr og en fast betaling for indskyderens afståelse fra et øjeblikkeligt forbrug. Enhver arbejdsfri spekulationsgevinst må udelukkes. En økonomisk gevinst må hvile på skabelsen af nye værdier og tilfalde dem, der har skabt disse.

Inden for disse overordnede rammer vil den nationalsocialistiske stat støtte ethvert privat initiativ. Opgaver, som ikke kan løftes af dette, overtages af staten, hvis virksomheder skal indrettes efter nationalsocialistiske ledelsesprincipper, baseret på den enkelte medarbejders ansvar og autoritet.

Det danske samfund har igennem efterhånden mange år levet over evne, således at vort forbrug har været større end vor produktion. Underskuddet er blevet dækket gennem konstant låntagning i udlandet. Dette må nødvendigvis ophøre. Danmarks handel med udlandet må bygge på en balance mellem eksport og import, og vi afviser enhver gældsætning til udlandet, ligesom vi vil nægte at betale af på det nuværende regimes gæld, som allerede er af en sådan størrelse, at alene rentebyrden overstiger nationens betalingsformåen. En kunstigt skabt levestandart, byggende på låntagning, vil ikke i længden kunne opretholdes.

Artikel 7

Vi betragter landbruget som den danske nations hovederhverv og ønsker det styrket mest muligt.

Landbrugets vigtighed ligger dels i dets helt grundlæggende betydning for folkets ernæring, dels i den livsform, det repræsenterer. I familiebruget arbejder hele familien sammen om én livsopgave, og børnene tilbringer dagen sammen med forældrene og lærer i en tidlig alder respekt for jorden og det naturlige kredsløb.

Vi ser med bekymring på den kendsgerning, at stadig færre beskæftiges ved landbruget, og at den økonomiske situation har tvunget den enkelte landbruger til en stadig mere omfattende brug af kunstige gødnings- og sprøjtemidler, som forurener vor natur og vort grundvand, samtid med at der indenfor EU er en konstant overproduktion af madvarer, som oplagres eller eksporteres med stort tab.

Uden at forfalde til bonderomantik ønsker vi produktionen afpasset efter jordens naturlige ydeevne, og priserne på landbrugsprodukter fastsat i forhold til produktionsomkostningerne, således som det sker inden for andre grene af erhvervslivet. For at opnå en for alle parter fornuftig pris vil den nationalsocialistiske stat øge muligheden for kontraktdyrkning til faste priser samt standse enhver jordspekulation og gældsætning af landbruget. Ejendomsretten til jorden bør forstås som en umistelig brugsret samt som en forpligtelse overfor folket til at værne om dette livsvigtige fælles gode.

Artikel 8

Vi vil skabe et retssamfund i overensstemmelse med folkets retsbevidsthed.

Vi finder, at mange af de gældende love og deres håndhævelse på væsentlige felter er i strid med almindelige menneskers retsbevidsthed, ligesom tilliden til retsvæsenets sundhed efter retsopgøret i 1945 og adskillige senere politisk prægede processer er alvorligt rystet.

Vi vil i såvel strafferetsplejen som den civile retspleje genskabe en ret, der bygger på den nordiske kulturarv og den naturlige sunde fornuft.

Vi vil igennem uddannelsessystemet og en omfattende ungdomsopdragelse dæmme op for de faktorer, som i dag medfører kriminalitet. Vi vil fjerne håbløsheden og den manglende tro på fremtiden hos den unge generation og gengive den stoltheden og bevidstheden om, at hvert enkelt individ er en værdsat del af et stærkt folkefællesskab.

Vi er os naturligvis bevidst, at kriminalitet ikke fuldstændig kan undgås, hvorfor vi vil skabe en straffelov, som tager sigte på generelt at afskrække elementer, som overvejer at slå ind på den kriminelle løbebane, samt effektivt beskytte samfundet imod dem, der på trods heraf gør det.

Alle kriminelle, som skønnes at kunne genopdrages til nyttige samfundsborgere, bør sendes til arbejdslejre, indtil der er begrundet håb om, at dette er lykkedes. Der bør derimod indføres dødsstraf for alle, der har gjort kriminalitet til deres levevej og derved truer nogens liv eller førlighed, eller som af andre grunde må anses for en permanent alvorlig fare for borgernes fundamentale sikkerhed.

Artikel 9

Vi vil skabe et uddannelsessystem, der sikrer den enkelte en undervisning, som svarer til vedkommendes evner.

Vi afviser derfor den nuværende udelte folkeskole, som vi ønsker erstattet af en delt skole, hvor undervisningen kan tilrettelægges ud fra en mere homogen elevmasses behov.

Vi ønsker, at der anvendes lige så mange økonomiske midler til uddannelse af de bedst begavede, som der i dag gives ud til særforanstaltninger for de svagest begavede, idet samfundet for at løse sine problemer har brug for så mange og så veluddannede eksperter som muligt.

I det hele taget ønsker vi niveauet i såvel folkeskolen som de højere uddannelser højnet betydeligt, ligesom vi ønsker, at skoleundervisningens indhold skal styrke elevernes kulturbevidsthed og nationalfølelse samt udvikle deres forståelse for det nationalsocialistiske samfunds grundprincipper. Til supplement af den egentlige skoleundervisning er det vor agt at organisere et intensivt ungdomsarbejde.

Inden for de højere uddannelser vil vi genindføre professorernes og de øvrige læregruppers autoritet og ansvar og afskaffe det nuværende netværk af råd og nævn, som i dag bærer det direkte ansvar for de akademiske studiers forfald.

Artikel 10

Vi vil indføre en forfatning, som sikrer landet et kompetent og ansvarligt styre.

Vi vil skabe et Danmark, som regeres af landets bedste og dygtigste borgere, udvalgt ud fra deres indsigt og intelligens — ikke af uduelige og opportunistiske middelmådigheder, som tilfældigheder og intriger i sammenspiste politiske vælgerforeninger skyller ind i landets lovgivende forsamling, hvor de bestemmer nationens skæbne i anliggender, de ikke har det ringeste kendskab til. Landet må og skal styres af kompetente, ansvarsbevidste mennesker — ikke af bundskrab, som ingen privat virksomhed ville drømme om at lade komme i nærheden af vigtige beslutningsprocesser.

Det nationalsocialistiske Danmarks parlament vil være en stænderforsamling, repræsenterende de forskellige erhverv. Kontinuiteten og kontrollen skal sikres gennem oprettelsen af et senat, bestående af et antal af rigets mest fremtrædende personer.

Det nationalsocialistiske ledelsesprincip er hierarkisk, og ledelsesbeføjelser vil blive uddelt oppefra i systemet, og autoritet vil være uløseligt forbundet med et reelt ansvar. Dette princip skal gennemføres overalt i samfundet, således at alle har autoritet og ansvar inden for deres specielle arbejdsområde.

Artikel 11

Vi ønsker at skabe et stærkt folkefællesskab af trygge og tilfredse borgere ud fra grundsætningen: „Helhedens vel går forud for den enkeltes vel".

Vi betragter nationen som et hele, hvor alle har deres nødvendige mission i fællesskabet og følgelig har krav på solidaritet fra samfundet, dersom de uforskyldt rammes af sygdom eller nød. Denne solidaritet er imidlertid i længden kun mulig, dersom helheden er stærk og forenet i én fælles vilje. Særinteresser må derfor altid underordnes det fælles mål.

Vi afviser derfor både den materialistiske og liberalistiske egoisme og den marxistiske klassekampsteori. Begge dele tjener kun til at grave grøfter imellem de forskellige befolkningsgrupper i samfundet.

Artikel 12

Vi vil for at bevare vor frihed og selvstændighed skabe et stærkt konventionelt forsvar.

Vi vil med alle midler bekæmpe atomoprustningen og tager afstand fra enhver forsvarspagt, som fremmer denne. Vi vil ligeledes bekæmpe alle kræfter, som øger faren for en ny broderkrig imellem de ariske folk. Vi véd imidlertid fra historien, at intet land kan henligge som et militært vakuum, ligesom vi er klar over, at det kan blive nødvendigt for de ariske folkeslag at forsvare deres territorium over for andre racer.

TAG ALLEREDE I DAG DET FULDE SKRIDT OG BLIV MEDLEM AF

DANMARKS NATIONALSOCIALISTISKE BEVÆGELSE

What is the National Socialist Movement of Denmark (DNSB)?

The National Socialist Movement of Denmark is an organisation of Danish men and women who, believing their existence is at stake, are promoting the National Socialist world view. Through this we aim to win the Danish folk for a complete reformation based on nature given laws. These laws are those which determine our existence without regard to Utopian philosophies thought up by man.

It is obvious that the National Socialist revolution cannot take place in a small and isolated Northern European country. Therefore, the DNSB cooperates with other like-minded organisations and individuals in other countries. These other organisations and individuals are encouraged to be members of the World Union of National Socialists, as is the DNSB.

The DNSB acknowledges its historical identity, and sees as its mission to carry on and develop the ideas of Adolf Hitler’s National Socialist movement. It was this movement which resurrected Germany in the years after 1933. And it was against this movement whom the ruling reactionary forces in east and west with success fought the hitherto most cruel war in world history, to secure their own position of power. However, the DNSB is no historical rendezvous for the glorification of the past. Our goal is to secure the future. History shall be our judge as to whether we are able to open the world’s eyes to what National Socialism really stands for. The lies, which the allied victors have spun around National Socialism, with the one goal to justify their own cruelties and their own inadequacies, shall only serve our struggle for truth.

It is our firm conviction that only National Socialism can secure the existence of life on this planet. If the white race rejects National Socialism, our world will inevitably come to an end. This will be the logical judgement of nature over a humanity which consequently has disregarded its laws.

We are truly convinced that the creation of a National Socialist Denmark must be preceded by an entire mental rebirth of our folk. Only through a complete rejection of the ruling norms of greed, selfishness and materialism can a new world order develop. Our program is therefore no program for election, but serves as guidelines for how the National Socialist movement would organise a society. This movement will secure our folk’s independence and its biological existence within a new order and build upon a mutual respect for the unique and varied cultures of the different peoples.

Viewed from a traditional way of thinking these guidelines might seem unrealistic. However, they must be regarded as a set of ideals for the construction of a new society — and not as a recipe for patching up the existing system. All the scientific resources of the National Socialistic state would be directed to find the best possible solutions to problems which inevitably will occur under the reformation of society — based upon the principle:

"Common good goes before individual good!"

Our Organisation

The DNSB was founded in 1983 in the seaport of Esbjerg, West Denmark. In 1991 the DNSB was reorganised into its present structure, and is today a healthy, progressive organisation. The DNSB is aware that the road to victory is long and that we must be persistent. Our political work consist primarily of propaganda and agitation, which makes our folk aware of the National Socialist alternative — the only alternative!

In reaching for our goal we are building up a considerable political infrastructure. Since the spring of 1992 we have maintained a 24 hour information hotline, called Den Danske Stemme, (The Danish Voice). On this hotline anyone can hear weekly news with our views and comments. The phone-number is: (+45) 43 90 98 31.

In 1993 the DNSB established a Press Service (DNSP), the movement’s official propaganda service which exists to provide the folk with National Socialist literature etc., so they may study National Socialist ideology. Among other things the DNSP publishes a monthly newspaper called Fædrelandet, (The Fatherland). The DNSP also creates and distributes flyers, posters, stickers, tapes, etc.

You can receive a collection of these items if you send at least £3.00 or $4.00 for postage and handling. Write to:

DNSP

Postboks 32

2670 Greve

Denmark

In 1994 the DNSB opened the Movement’s "Headquarters", in East Denmark. This has resulted in a number of headlines in the world press. Several red demonstrations, red attacks, and a letter-bomb, containing 500 gram of plastic explosive with metal nuts, have all occurred at this Headquarters.

The DNSB has its own local radio station called "Radio Oasen" (Radio Oasis) which transmitted for the first time on the 28th of February 1996. For the time being broadcasts are Monday to Tuesday from 6 a.m. to 5 p.m., Friday from 8 a.m. to 9 a.m., and Wednesdays and Sundays from 9 p.m. to 12 p.m.

This name "Radio Oasis", is symbolic for mental refreshment from the Zionist media desert. The broadcasts are designed for all age groups, and they deal with a wide spectrum of programming, including White Power rock music, and classical music etc.

On the 18th of November 1997 the DNSB ran in governmental elections. Although it was only for a local municipal council, it was never the less the first time Danish National Socialist ran in an election since 1943! The overall result was very positive, and is seen as an indication of what can be expected at a general election.

The DNSB gathers to celebrate summer and winter solstice. These are our major gatherings, and comrades from abroad often join us. You can get in touch with the DNSB, Scandinavia’s oldest and most progressive National Socialist movement by phone/fax:

(+45) 43 90 98 55 / (+45) 43 90 72 71

or at our address:

Hundige Strandvej 153, Greve, Denmark

(approx. 12 km south-west of Copenhagen).

The Guidelines of the National Socialist Movement of Denmark

Article 1.

We see it as our first and most important task to preserve and strengthen the biological and mental well being of the Danish folk.

Article 2.

We will preserve Denmark’s human and environmental beauty and cleanliness.

Article 3.

We look upon the traditional family as the seed of the folk and the society, wherefore we will use all means to make the best possible conditions for its prosperity.

Article 4.

We will preserve and contribute to the nationality and culture of the Danish folk, and support others that work to preserve their nationality and culture.

Article 5.

We will preserve Denmark’s independence, including independence from NATO, the UN and the EU.

Article 6.

We will create an economic system based on labour which serves only the interests of Denmark. This system will allow the Danish citizen to secure a standard of living that is in direct correlation to his effort.

Article 7.

We will strengthen Danish agriculture so as to be a primary employer of the Danish folk.

Article 8.

We will create a nation founded on laws in accordance with the folkish concept of justice.

Article 9.

We will create an educational system that corresponds to the abilities of the individual.

Article 10.

We will create a constitution which ensures our country a competent and reliable government.

Article 11.

We want to create a strong folkish nation of safe and content citizens based on the principle: "common good goes before individual good".

Article 12.

In order to preserve our freedom and independence we will establish the necessary defence.

DNSB - Postboks 32 - DK-2670 Greve - Tlf 43 90 98 55 - Fax 43 90 72 71 -

NSDAP/AO - Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Dansk