Великата хитлерова младеж

 

Преди войната немската младеж е разкъсана в неизброими организации съюзи и групи, повечето с политическа оцветка и ако официалната власт се стреми към обединяване на младежта в една единствена младежка организация, то е повече, за да заглуши партийната вражда и ненавист, отколкото защото има някакво ръководно начало или защото следва повелите на един предварително обмислен план. Скоро след войната под впечатления та на непосредствено преживяното крушение се създава националсоциалистическата работническа партия NSDAP и през 1922 г. водачът Адолф Хитлер основава в Мюнхен Националсоциалистическия младежки съюз, в отзвук на който започват да изникват и в други области на Германия, в Австрия, Судетитe, Данциг и Саар националсоциалистически младежки групи На 3 юни 1926 година се основава в Ваймар през време на втория общ сбор на партията Хитлеровата младеж. Ха Йот (Hitler Jugend, HJ). Въпреки заплахата от страна на официалната власт, въпреки забрани и противодействия от други партийни организации, Хитлеровата младеж, подразделена на съюз на немски момичета, немски млад народ, националсоциалистически съюз на немските студенти, заяква и израства в едно мощно обществено движение. Много от привържениците на Хитлеровата младеж са минали през изпитанията на преследването и затвора, много от тях са заплатили с живота си своите национални убеждения, много от тях е трябвало да живеят в изгнание, за да се запазят от злобата на своите противници, но благодарение на това себеотрицание и личен пример, Хитлеровата младеж спечели сърцата на младите поколения и бързо обедини около себе си почти всички млади сили на немската нация. След като Адолф Хитлер поема властта, всички други младежки съюзи и дружества се сплотяват около Хитлеровата младеж и така се постига онази цялост, която обуславя единния характер на възпитание и стремежи. Водачът на младежта, Балдур фон Ширах, взема в ръцете си надзора над цялата немска младеж. Той е подчинен направо на Фюрера. 

На работа – за нуждите на великото

германско отечество

Хитлеровата младеж спомага за осъществяването на държавнически цели и се явява в услуга на задачи, които изникват по необходимост от естеството на самото държавно устройство. По тая причина Адолф Хитлер издигна нейната дейност в почетна служба към немския народ(Ehrendienst am Deutschen Volke). Така хитлеровата младеж представя един от най-здравите стълбове на държавното и народностно съществувание. Без оглед на съсловни и вероизповедни различия, немската младеж застава в един единен фронт, обединена от любовта към народ, държава и водач и въодушевявана от готовността за предана служба и саможертва в името на своите идеали. Тя се групира в няколко подотдела: младежите от 10 до 14 годишна възраст, наричани Пимпфе (Pimpfe) образуват немския млад народ (Deutsches Jungvolk). Младежите от 14 до 18 годишна възраст съставят Хитлеровата младеж (Hitler Jugend), момичетата от 10 до 14 години образуват съюза на младите момичета (Jungmädelbund) момичетата от 14 до 18 години са обединени в съюза на немските момичета (Bund Deutscher Mädel)ВДМ. Девойките от 18 до 21 годишна възраст продължават по желание да посещават организацията при съюза на немските момичета „Вяра и красота” (Glaube und Schönheit). Докато членството в другите поделения е задължително, в „Вяра и красота” то е доброволно. Всичките тези съюзи са под надзора на водача на младежта, който се нарича възпитател и носи отговорност пред държавата и народа. Самата организация си има свои правни и наказателни постановления и всички са длъжни да се съобразяват с тях. Младежта се ръководи от водачи и водачки. Тяхната служба е почетна, иначе тук намира широко приложение взаимоучителния метод на обучение: всяко отделение излъчва н колко водачи и те обучават по-малките младежи. 

Сред природата –бодри, весели, здраве – за Родината!

Приемането на пимпфовете в организацията и преминаването на 14   годишните младежи в по-горния отдел става на 20 април, рождения ден на Адолф Хитлер, като всеки един от тях  изрича  предвидения  обет.

В какво се състоят задълженията на пимпфа? Преди всичко той трябва да изпълнява всички заповеди на своя водач, да прекарва след обед най-малко два часа в дома на Хитлеровата младеж, да се занимава със спорт да прекарва известно време на открито в палатка, да прави излети, да събира остатъци, необходими за родната индустрия, да помага при провеждането на зимната помощ и при всички други случаи, когато имат нужда от него. За момичетата важат същите правила както при момчетата с някои незначителни изменения с оглед на по-нежното устройство на физиката на жената.

Големите момчета и момичета имат много по-широки задачи, отколкото пимпфовете и младите момичета. От тях се изисква естествено по-голяма физическа издръжливост и съответно на това телесните упражнения ся застъпени в по-широк размер. Те биват въвеждани в основните идеи на националсоциалистическия мироглед и в културно-политическата история на Германия. По време на излетите си или на по-дългите пътувания Хитлеровата младеж влиза в непосредствен допир с немския народ, немските старини и паметници, на изкуството и така тя съумява да установи връзката между минало и настояще, между народ и държава, между традиции и изкуство. Чрез това съкровено опознаване на народа и неговия бит младежта още по-тясно са свързва с него и чувствува още по-осезателно, че тя е само една брънка от живота на нацията, че нейното съществуване има дотолкова смисъл, до колкото е служба към нацията. Хитлеровата младеж не се стреми само към опознаване на собствения си народ и на себе си, в програмата са предвидени и пътувания в чужбина, поне веднаж в годината, за да могат младежите в личен досег да се запознаят с бита и народностните особености и на други народи и да разширят своето познание за света.

При изключителни времена, Хитлеровата младеж е винаги готова за помощ. В настоящата война тя излъчи най-самоотвержените войници, най-добрата отбрана на отечеството и не веднаж е поставяла своите сили на разположение на народ и държава. С оглед на затрудненото положение на селянина, който особено при жетва има нужда от работни ръце, момчетата образуват помощни команди в услуга на полската работа, а момичетата помагат в домакинството и кухнята, грижат се за децата, когато селянката е на нивата и се стремят да облекчат нейната работа.

След завършването на задължителната служба, момичетата, навършили 18 годишна възраст, могат да постъпят в отдела „Вяра и красота”(Glaube und Schönheit). Докато в съюза на немските момичета възпитанието се насочва главно към създаването на чувство за принадлежност към общежитието „Вяра и красота” се стреми да направи от момичето един достоен член на това общежитие, като закрепи в него, както тялото, така и духа. Полагат се особени усилия преди всичко за телесното каляване на момичето и се развива в него вкус към просто и красиво облекло, към изискана и удобна вътрешна уредба на жилището. Особено внимание се обръща на това да се развие в момичето и чувството за истински красивото и неподправеното. Лъжата и външният блясък нямат място в това общежитие, Тук се възкресяват традициите на миналото и доста често момичетата сядат като своите прабаби в становете, за да тъчат. Ръководното начало си остава едно здраво жизнено отношение, което се обуславя от две неща: простота и красота. Момичетата от „Вяра и красота” могат с най-прости средства да украсят една маса така, че тя да изглежда красива или да направят една изящна рокля от най-обикновена материя. Чрез спорт, гимнастика, излети, танци и национални хора, домакинство, шев, театър, музика, сказки и литературни четения т се стремят към едно цялостно развитие на тялото и душата, към постигането на онази красота, която не се изявява само като сетивност, но и като нравственост. Тази красота не се покрива с общоприетото понятие за красота, тя е хармония между тяло и душа.

Във всичките тези начинания Хитлеровата младеж проявява свой собствен стил и ако се опитаме да проникнем по-дълбоко в него, ще видим, че той носи белезите на немската душа, тъй като тя ни говори от старинните архитектурни творби, от произведенията на поезията и музиката, от каменните ваяния на миналото, от картините на немските художници, от устрема и дейната сила, с която Адолф Хитлер изгради днешна мощна Германия. Днес стилът на миналото се излива в нови форми и те съставят нещо неразделно от националсоциалистическото движение. Така заветът на миналото, връзката с традициите и новият дух се разкриват и в строежа на младежките домове. От тях лъха яснота, завършеност и величие - все особености, присъщи изобщо на националсоциалистическото светоусещане.

Хармоничното свързване на тялото с духа и отглеждането на едно неизменно и чисто другарство в Хитлеровата младеж са залози за онзи свят на красота и човечност, за който ни говори вдъхновеният немски поет Фридрих Хьолдерлин. Почти 100 години след неговата смърт, този свят на красота, висша хармония и човечност възлиза от развалините на миналото и така най-светлият поетичен сън намира своето осъществяване. Прозрението на Хьолдерлин за предназначението и бъдещия възход на немския народ с израз на вечния стремеж на немеца към вътрешно изграждане, хармония и красота, един стремеж, който под различни образи се отразява и в дейността на великия немски водач Адолф Хитлер. Той превърна в действителност поетичните видения на немските поети, той създаде чрез своя пример едно хармонично общежитие, изградено върху общата вярност към държава и народ, той сплоти младежта в едно неделимо цяло. Всеки, който влезе в съприкосновение с Хитлеровата младеж не може да не почувствува, че тя е носителка на красота и хармония, че тя е олицетворение на красивия свят на висша човечност, за който бленува Хьолдерлин. 

Жана Николова

 вк. “Днес”, година ІІ, бр. 408, 22 Августъ 1941 г.

 

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch